Koniec wojny o Mispol pomiędzy Bakalland a NDX

0
859

Bakalland S.A. („Bakalland”) pozostawał do niedawna w sporze korporacyjnym z Mispol S.A. („Mispol”). Głównym akcjonariuszem Mispol jest grupa kapitałowa UAB „NDX energija” („NDX”). Najogólniej rzecz ujmując chodziło o to, że NDX zamierza doprowadzić do dematerializacji akcji Mispol („ściągnąć ją z giełdy”) co do tej pory blokował Bakalland domagając się od NDX (określonej przez siebie) ceny za akcje Mispol (miał ich niecałe 9%). Spór był bardzo gorący, interesowały się nim również media. Więcej

Jednym z działań Bakalland było m.in. zaskarżenie, powziętej głównie głosami NDX, uchwały NWZ Mispol o dematerializacji jej akcji. Początkowo to Bakalland odniósł sukces, gdyż Sąd Okręgowy w Białymstoku zabezpieczył jego powództwo wstrzymując wykonanie ww. uchwały, co w praktyce oznaczało brak możliwości podjęcia kroków w celu dematerializacji akcji Mispol, a więc realizacja celu biznesowego NDX oddaliła się. Należąca do grupy kapitałowej NDX spółka Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Newma”), jako interwenient uboczny, wystąpiła z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia ew. o ustanowienie kaucji. W dniu 16.9.2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok, w którym zarówno oddalił pozew Bakalland, jak i – co ma tu kluczowe znaczenie – uwzględnił wniosek Newma w ten sposób, iż uchylił (własne) prawomocne zabezpieczenia wstrzymujące rozpoczęcie procedury delistingu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia podzielił stanowisko Newma uznając, że brak było pokrzywdzenia powoda, skoro mógł on później (w wyniku drugiego wezwania) sprzedać akcje po cenie ponad dwukrotnie wyższej ale z tego nie skorzystał. Co więcej, utrzymywanie spółki na giełdzie wbrew woli większości akcjonariuszy i ponoszenie związanych z tym wydatków, przy braku wykazania korzyści płynących z dalszego pozostawania spółki na giełdzie, nie ma uzasadnienia.

Z raportu bieżącego Bakalland S.A. z dnia 22.10.2013 r. wynika, iż w tym dniu Bakalland S.A. „zawarła ze spółką UAB „NDX energija” z siedzibą w Wilnie, Litwa (…) ugodę, na mocy której strony zobowiązały się do polubownego zakończenia wszelkich zainicjowanych przez siebie postępowań sądowych dotyczących bieżącego funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz spółki Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku, a także uchwał powziętych przez oba te organy.”

Stroną ugody, poza ww. spółkami, byłem m.in. również ja m.in. ze względu na procesowe kroki Bakalland S.A. skierowane bezpośrednio przeciwko mnie. Więcej na ten temat

By uniknąć jakichkolwiek wątpliwości odnośnie mojego statusu w tym sporze, wyjaśniam, iż jestem doradcą prawnym oraz pełnomocnikiem grupy NDX. Równocześnie jestem także akcjonariuszem Bakalland oraz Mispol.

Raport Bakalland S.A. z dnia 22.10.2013 r.

Więcej na ten temat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ