W dniu  22 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Celem zmian jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

Celem nowej regulacji jest przyczynienie się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

Co konkretnie zmienia nowa ustawa?

  • Wprowadzenie zakazu dokonywania sprzedaży wiązanej kredytu hipotecznego z innymi produktami lub usługami finansowymi (np. lokaty, płatne konta, itp.), chyba że sprzedaż wiązana dotyczy prowadzenia bezpłatnie rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którego jedynym celem jest gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na spłatę kredytu, jego obsługę lub zapewnienie kredytodawcy dodatkowego zabezpieczenia w przypadku zaległości w spłacie kredytu.
  • Treści reklam kredytu hipotecznego muszą być jednoznaczna, rzetelna, zrozumiała i widoczna oraz nie może wprowadzać konsumenta w błąd.
  • Wprowadzenie ścisłego i jednolitego terminu (21 dni) na przekazanie decyzji kredytowej liczonego od dnia złożenia wniosku o kredyt, co ma na celu umożliwienie konsumentowi porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców.
  • Działalność w zakresie udzielania kredytów hipotecznych mogą prowadzić wyłącznie podmioty zdefiniowane jako kredytodawcy, a więc Banki, Banki Spółdzielcze i SKOKi – Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.
  • Umożliwienie dokonanie spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przez konsumenta w każdym czasie. Konsument będzie mógł złożyć wniosek do kredytodawcy z prośbą o informacje, jakie ewentualne koszty będzie zobowiązany ponieść w związku ze wcześniejszą spłatą. Jeżeli konsument spłaci cały kredyt przed terminem, całkowity koszt zobowiązania obniży się proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Stanie się tak nawet wówczas, gdy klient już uregulował opłaty związane z obsługą kredytu.
  • Kredytobiorcy będą mogli uzyskać kredyt hipoteczny tylko w takiej walucie, w jakiej otrzymują większość dochodów lub posiadają większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielenia kredytu lub walucie, do której kredyt jest indeksowany. Regulacja ta jest spójna z Rekomendacją „S” Komisji Nadzoru Finansowego z 2013 r., w której stwierdza się, iż „bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach”.

Warto również wskazać, iż  w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów oraz zmniejszenia ryzyka w zakresie zaciągania kredytów hipotecznych, Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawowała rejestr pośredników kredytu hipotecznego i pośredników kredytu konsumenckiego. Stworzenie rejestru pozwoli konsumentom jednoznacznie odróżnić legalnych uczestników rynku od podmiotów niespełniających wymogów ustawy, w szczególności że – zgodnie z Ustawą – wykreślenie z rejestru jest immanentnie związane z utratą zezwolenia oraz powinno następować niezwłocznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ