Ograniczenie patentu europejskiego w postępowaniu o jego unieważnienie w Polsce

0
544

Wydaje się, że polski Urząd Patentowy coraz częściej będzie rozstrzygał kwestie unieważnienia w Polsce patentów europejskich. Wynika to choćby z tego, że  większość przedsiębiorców zamiast do polskiego Urzędu Patentowego kieruje swoje kroki do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). W ten sposób, składając jeden wniosek o udzielenie patentu, uprawniony może uzyskać ochronę w większości krajów europejskich (w drodze walidacji w konkretnym kraju patentu udzielonego przez EPO). Aktem prawnym regulującym te kwestie jest Konwencja o patencie europejskim (KPE).

Patent europejski w Polsce unieważnia Urząd Patentowy

Patent europejski walidowany w Polsce może zostać unieważniony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Zgodnie zaś z art. 138 ust. 3 KPE: „W postępowaniu przed właściwym sądem lub organem, które dotyczy ważności patentu europejskiego, właściciel patentu ma prawo do ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń. Ograniczony w ten sposób patent stanowi podstawę do tego postępowania”.

Regulacja ta budzi wiele wątpliwości co do jej rzeczywistego znaczenia, zwłaszcza, że analogicznego instrumentu  nie przewiduje polska ustawa – Prawo własności przemysłowej.

Ograniczenie w drodze jednostronnego oświadczenia….

W jednej z prowadzonych przez nas spraw, gdzie występowaliśmy z wnioskiem o unieważnienie patentu europejskiego, uprawniony – w odpowiedzi na nasze argumenty – złożył wniosek o ograniczenie patentu. Wprowadził do głównego zastrzeżenia patentowego dodatkową cechę, która miała ograniczać zakres ochrony, a zarazem odróżniać sporne rozwiązanie od tych rozwiązań, które przedstawione zostały przez nas jako „relewantny stan techniki”. Zdaniem uprawnionego, jednostronne oświadczenie uprawnionego z patentu w przedmiocie jego zmiany/ograniczenia automatycznie doprowadziło do zmiany zastrzeżeń patentowych. W konsekwencji – zdaniem uprawnionego – to właśnie patent w zmienionej postaci (według zmienionej wersji zastrzeżeń) ma być przedmiotem oceny, czy w chwili jego udzielenia spełniał on warunki „patentowalności”.

Czytaj dalej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ