Tag: SN

Opinia innego biegłego w postępowaniu apelacyjnym

Sąd II instancji ma obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego, jeżeli sąd I instancji uznał wcześniejszą opinię za wadliwą i nieprzydatną dla dokonania...

SN o zmianie umowy spółki komandytowej

W dniu 7.09.2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18, powziął uchwałę o następującej treści: „Jeżeli członek...

Skuteczność oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12.4.2018 r. (sygn. akt II CSK 432/17) orzekł, iż skutek rzeczowo prawny będący konsekwencją wykonania prawa pierwokupu nieruchomości następuje...

Actio pro socio po ogłoszeniu upadłości spółki

Legitymacja akcjonariusza przewidziana w art. 486 § 1 KSH jest samodzielna i niezależna w odniesieniu do legitymacji spółki akcyjnej, a to oznacza, iż z...

SN o wykładni postanowień umów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.1.2018 r. (I CSK 226/17) przypomniał, że wykładni umów należy dokonywać nie tylko w oparciu o art. 65...

Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez...

Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną...

SN: umowy aportowe nie zawsze konieczne

Autorami wpisu są Dariusz Kulgawczuk i Jakub Kutyła. Zawiązując spółkę aktem notarialnym obejmującym również wniesienie lub zobowiązanie do wniesienia aportu w postaci nieruchomości, własność nieruchomości...

SN o przebiciu zasłony korporacyjnej

Zagadnienie nadużywania formalnej odrębności spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej stanowi coraz częściej przedmiot wypowiedzi Sądu Najwyższego. Przykładowo, w wyroku z dnia 18.09.2014 r....

Sąd nie może miarkować kary umownej do symbolicznego poziomu

Miarkowanie wysokości kary umownej może być zbyt daleko idące, gdy ostatecznie ustalono ją na poziomie, która w istocie czyni ją iluzoryczną, a nadto pozbawia...

Najpopularniejsze