Tag: SN

Weksel in blanco przeciwko konsumentowi narusza jego prawa

Dotychczasowe orzecznictwo przyjmowało, iż przeniesienie sporu ze stosunku wekslowego na stosunek podstawowy jest co do zasady dopuszczalne wyłącznie na zarzut pozwanego. Podkreślano przy tym,...

Opinia innego biegłego w postępowaniu apelacyjnym

Sąd II instancji ma obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego, jeżeli sąd I instancji uznał wcześniejszą opinię za wadliwą i nieprzydatną dla dokonania...

SN o zmianie umowy spółki komandytowej

W dniu 7.09.2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18, powziął uchwałę o następującej treści: „Jeżeli członek...

Skuteczność oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12.4.2018 r. (sygn. akt II CSK 432/17) orzekł, iż skutek rzeczowo prawny będący konsekwencją wykonania prawa pierwokupu nieruchomości następuje...

Actio pro socio po ogłoszeniu upadłości spółki

Legitymacja akcjonariusza przewidziana w art. 486 § 1 KSH jest samodzielna i niezależna w odniesieniu do legitymacji spółki akcyjnej, a to oznacza, iż z...

SN o wykładni postanowień umów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.1.2018 r. (I CSK 226/17) przypomniał, że wykładni umów należy dokonywać nie tylko w oparciu o art. 65...

Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez...

Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną...

SN: umowy aportowe nie zawsze konieczne

Autorami wpisu są Dariusz Kulgawczuk i Jakub Kutyła. Zawiązując spółkę aktem notarialnym obejmującym również wniesienie lub zobowiązanie do wniesienia aportu w postaci nieruchomości, własność nieruchomości...

SN o przebiciu zasłony korporacyjnej

Zagadnienie nadużywania formalnej odrębności spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej stanowi coraz częściej przedmiot wypowiedzi Sądu Najwyższego. Przykładowo, w wyroku z dnia 18.09.2014 r....

Najpopularniejsze