Tag: KSH

SN o zmianie umowy spółki komandytowej

W dniu 7.09.2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18, powziął uchwałę o następującej treści: „Jeżeli członek...

Ostatni gasi światło, czyli o możliwych zmianach w składaniu rezygnacji...

Autorami wpisu są radca prawny Radosław L. Kwaśnicki oraz radca prawny Agnieszka Nalazek. W ostatnich dniach września Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw...

Actio pro socio po ogłoszeniu upadłości spółki

Legitymacja akcjonariusza przewidziana w art. 486 § 1 KSH jest samodzielna i niezależna w odniesieniu do legitymacji spółki akcyjnej, a to oznacza, iż z...

Rezygnacja ostatniego członka zarządu

Przyjęty przez rząd w dniu 25.09.2018 r. tzw. pakiet MŚP mający na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ma zmieniać...

Uprawnienie sądu pracy do badania ważności uchwały RN

Autorami wpisu są Natalia Tracichleb i Maciej Stańkowski W wyroku z dnia 5.10.2017 r. (I PK 287/16) Sąd Najwyższy wskazał, że w sprawach z zakresu...

Zawieszenie wykonania kary a zakaz sprawowania funkcji w organach spółki

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 3.04.2018 r. w sprawie o sygn. IV CSK 320/17 przełamał dotychczasowe poglądy doktryny uznając, iż okres zawieszenia wykonania kary...

Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną...

Głośne spory na walnych zgromadzeniach

Pojawienie się sporu we­wnątrz struktury właściciel­skiej spółki kapitałowej zawsze stanowi nie lada kłopot dla osób odpowiedzialnych za prowa­dzenie jej bieżącej działalności. Pomijając bowiem fakt,...

Rada nadzorcza jako partner w budowaniu wartości spółki

Coraz więcej nowych regu­lacji w obszarze ładu korpo­racyjnego adresowanych jest do rad nadzorczych, w tym komitetów audytu. Zmieniają się oczekiwania wobec organu nadzoru oraz...

SN: umowy aportowe nie zawsze konieczne

Autorami wpisu są Dariusz Kulgawczuk i Jakub Kutyła. Zawiązując spółkę aktem notarialnym obejmującym również wniesienie lub zobowiązanie do wniesienia aportu w postaci nieruchomości, własność nieruchomości...

Najpopularniejsze