Tag: KNF

Udział członków KNF w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) w wyroku z dnia 20.07.2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1290/15, w stosunku do członków Komisji Nadzoru...

Komitet audytu w nowej odsłonie

W dniu 11 maja 2017 r. Sejm przyjął z poprawkami Senatu nowelizację do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Prace nad...

Ułatwienia dla emitentów przy zatwierdzaniu prospektów

Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać nowe praktyki w zatwierdzaniu prospektów emisyjnych. Efektem ich wprowadzenia ma być sprawniejsze przeprowadzenie postępowania związanego z zatwierdzeniem...

Kara dla Acronu w związku z nabywaniem akcji Grupy Azoty

W dniu 25.08.2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”) podjęła decyzję o nałożeniu na spółkę Norica Holding s.a.r.l. zarejestrowaną w Luksemburgu (podmiot zależny...

Kto zapłaci za nadzór?

Dnia 12.06.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanej ustawy, zmiany...

Rekordowa wysokość kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2014 roku

W roku 2014 Komisja Nadzoru Finansowego wydała 59 decyzji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego, których łączna wartość przekroczyła 11.170.500,00...

Najpopularniejsze