Tag: KNF

KNF będzie sprawować nadzór nad crowdfundingiem?

Ministerstwo Finansów pracuje nad uregulowaniem crowdfundingu. Zgodnie z informacją podaną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, przyjęcie projektu ustawy o nadzorze nad...

NSA o bezprawnym ujawnianiu informacji poufnej

Za bezprawne ujawnienie informacji poufnej (stanowiącej również tajemnicę zawodową) może być uznane również przekazanie danej informacji w mniej lub bardziej stanowczej formie, w tym...

Piaskownica regulacyjna KNF

Autorami wpisu są adwokat Jarosław Szewczyk oraz aplikant adwokacki Joanna Domżał.  Dnia 25 października 2018 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) ogłosił uruchomienie „piaskownicy regulacyjnej KNF”,...

Udział członków KNF w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) w wyroku z dnia 20.07.2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1290/15, w stosunku do członków Komisji Nadzoru...

Komitet audytu w nowej odsłonie

W dniu 11 maja 2017 r. Sejm przyjął z poprawkami Senatu nowelizację do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Prace nad...

Ułatwienia dla emitentów przy zatwierdzaniu prospektów

Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać nowe praktyki w zatwierdzaniu prospektów emisyjnych. Efektem ich wprowadzenia ma być sprawniejsze przeprowadzenie postępowania związanego z zatwierdzeniem...

Kara dla Acronu w związku z nabywaniem akcji Grupy Azoty

W dniu 25.08.2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”) podjęła decyzję o nałożeniu na spółkę Norica Holding s.a.r.l. zarejestrowaną w Luksemburgu (podmiot zależny...

Kto zapłaci za nadzór?

Dnia 12.06.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem wskazanej ustawy, zmiany...

Rekordowa wysokość kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2014 roku

W roku 2014 Komisja Nadzoru Finansowego wydała 59 decyzji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego, których łączna wartość przekroczyła 11.170.500,00...

Najpopularniejsze