Od 1.7.2019 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie rozpoznaje już wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL. Dzięki wprowadzonej zmianie do ustawy o ewidencji ludności zainteresowani mogą składać te wnioski bezpośrednio do urzędu wybranej gminy. Informacja ta jest istotna dlatego, że to dzięki dostępowi do danych z rejestru PESEL/mieszkańców wnioskujący mogą uzyskać adres pozwanego, gdyby znany im adres okazał się nieaktualny.

Wniosek o udostępnienie danych

Wprowadzone zmiany do wspomnianej ustawy umożliwiają uzyskiwanie danych przez osoby i jednostki organizacyjne z dwóch rejestrów: mieszkańców lub PESEL. Informacje można uzyskać poprzez złożenie wniosku, na podstawie przygotowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wzoru. Wniosek może zostać złożony tylko do jednego organu gminy i podlega opłacie w wysokości 31 zł, której potwierdzenie uiszczenia należy załączyć do wniosku. Wnioskujący musi również wykazać interes prawny, dla którego dane z rejestru mają zostać udostępnione. Interes ten można wykazać przedstawiając dokument, z którego wynika prawny obowiązek do zachowania w określony sposób. Nie jest więc wystarczające wskazanie w treści wniosku samego zamiaru wytoczenia powództwa, lecz przedłożenie dokumentu, np. wezwania sądowego albo komorniczego[1].

Wniosek o weryfikację danych

Nowelizacja ustawy przewiduje również metodę weryfikacji danych – porównanie przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem tego udostępniania jest pozytywny albo negatywny raport, w zależności od tego, czy informacje o adresie są ze sobą zbieżne lub się różnią. O zweryfikowanie danych wnosi się uproszczonym wnioskiem za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Do skorzystania z usługi weryfikacji on-line niezbędne jest uprzednie uzyskanie pozytywnej decyzji organu i spełnienie następujących przesłanek:

  • posiadania urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;
  • posiadania zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
  • uzyskanie danych tą drogą musi być uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Opłata za weryfikację danych wynosi 0.30 zł i należy ją wnieść do organu w przeciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że wprowadzona nowelizacja do ustawy przyspieszy proces rozpatrywania wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL.

[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.11.2018 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ