W dniu 28.04.2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 07.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Założeniem ustawy jest wzmocnienie praw wierzycieli będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa wprowadza rozwiązania sprzyjające zwiększeniu wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta bądź kondycji finansowej dłużnika, a także skutecznemu uzyskaniu zapłaty należności (zarówno w zakresie roszczeń głównych, odsetek, jak i kosztów procesu). Zmiany mają na celu usprawnienie uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej oraz rejestrów zawierających dane o należnościach publicznoprawnych (z poszanowaniem praw dłużników).

Nowelizacja m.in.:

  • wprowadza katalog przesłanek uzasadniających zawarcie ugody przez podmiot zarządzający środkami publicznymi, w zakresie należności cywilnoprawnych;
  • rozszerza zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym i upraszcza procedurę ich rozpoznawania;
  • zwiększa skuteczność postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego;
  • zawiera regulacje pozwalające na zapewnienie w procesie budowlanym ochrony inwestorowi oraz podwykonawcy, jak i wyważenie ich interesów, w związku z odpowiedzialnością inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy.

Jedną z najważniejszych zmian procesowych przewidzianych w ustawie jest zmiana art. 5051 par. 1 Kodeku postępowania cywilnego dotyczącego roszczeń dochodzonych w postępowaniu uproszczonym – wartość przedmiotu sporu, dla której właściwe będzie postępowanie uproszczone od dnia 01.06.2017 r. (tj. od dnia wejścia w życie podpisanej ustawy) wzrośnie do 20.000,00 złotych (dotychczas była to kwota 10.000,00 zł). Wskazana zmiana znajdzie zastosowanie do spraw wszczętych po dniu 01.06.2017 r.

Co do zasady, ustawa wejdzie w życie w dniu 01.06.2017 r. Z upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy wejdą jednak w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz związane z nimi przepisy przejściowe. Niewielka grupa zmian wejdzie w życie z dniem utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (01.01.2018 r.) oraz Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (01.02.2018 r.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ