Kierunki polityki właścicielskiej Skarbu Państwa

0
969

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów dokumenty dotyczące kierunków polityki właścicielskiej Skarbu Państwa w podmiotach w których posiada on udziały lub akcje:

Przyjęcie powyższych dokumentów jest emanacją uprawnienia Prezesa Rady Ministrów z art. 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), pozwalającemu na uchwalenie zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz.

Kluczowy dokument, tj. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, określa m.in.:

  • cele nadzoru właścicielskiego oraz sposoby ich osiągnięcia;
  • kompetencje, procedury i kryteria doboru, zasady wynagradzania członków oraz organizację i ocenę pracy organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika;
  • procedury i kryteria doboru oraz zasady wynagradzania, jak również kontrolę i ocenę pracy organu zarządzającego;
  • sposób monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz społecznej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny (ZSI);
  • sposób nadzorowania grup kapitałowych;
  • wzorcową umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Z punktu widzenia praktyki transakcyjnej z pewnością interesującym dokumentem są Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, w którym zaprezentowany został nowy model zbywania akcji należących do Skarbu Państwa. Dokument ten przede wszystkim wprowadza nowe założenia takiego zbycia, według których:

  • zbycie majątku państwowego może nastąpić jedynie w uzasadnionych sytuacjach i przy zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa;
  • Rada Ministrów dokonuje oceny zasadności zbycia akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w oparciu o wniosek dotyczący konkretnej spółki – wniosek wymaga przedstawienia dokumentów określających: proponowany tryb zbycia, w tym opis procedury wyłaniania nabywcy; wycenę sporządzona przynajmniej dwiema metodami; cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zapłaty; projekt umowy; uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ