Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych już od 1 stycznia 2016 r.

0
894

Już od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki), które składają się z następujących rozdziałów: Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Zarząd i Rada Nadzorcza, Systemy i funkcje wewnętrzne, Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami, Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi, Wynagrodzenia

Zasady  zawarte w Dobrych Praktykach zostały usystematyzowane  trzy rodzaje:

  1. zasady główne, których spółki nie mogą kwestionować;
  2. rekomendacje, które podlegać będą obowiązkowi informacyjnemu w zakresie ich stosowania;
  3. zasady szczegółowe oparte na zasadzie comply or explain (stosuj lub wyjaśnij).

Wprowadzone w Dobrych Praktykach nowe zasady nakładają obowiązki zarówno na same spółki jak i członków ich organów. Przede wszystkim zarząd będzie zobowiązany do prezentowania uczestnikom zwyczajnych walnych zgromadzeń wyników finansowych spółki wraz z istotnymi informacjami wskazanymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto na spółkach ciążyć będą dodatkowe obowiązki dotyczące zamieszczania informacji na stronach internetowych m.in. konieczne będzie wskazanie danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail albo numeru telefonu. Nowe reguły nakładają także na spółki konieczność posiadania polityki wynagrodzeń, co najmniej w stosunku do członków organów i kluczowych menedżerów. Co więcej poziom wynagradzania powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a ponadto powinien być adekwatny do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji. Wynagrodzenie członków organów spółki powinno również zostać powiązane z jej wynikami i długoterminowym interesem.

Nowe regulacje to jednak nie tylko nowe obowiązki. Dobre Praktyki, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. mają także na celu odbudowanie znaczenia walnych zgromadzeń spółek publicznych, jako forum dla akcjonariuszy, zarządu i rady nadzorczej, umożliwiającego pogłębianie zaufania i budowanie dobrych relacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ