Nowe obowiązki informacyjne spółek

0
1117

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości przygotowanym przez Ministerstwo Finansów (dalej jako: „Projekt”). Warto już teraz zwrócić uwagę na to, jakie zmiany czekają spółki w zakresie raportowania.

Czego dotyczy zmiana?

Przede wszystkim Projekt nakłada na duże jednostki pożytku publicznego obowiązek przekazywania informacji niefinansowych. Informacje te będą obejmować co najmniej:

  1. zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
  2. kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
  3. opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
  4. opis procedur należytej staranności;
  5. opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia wskazane w pkt 3 powyżej.
Zakres podmiotowy proponowanych zmian

Nowe obowiązki obejmą m.in. emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, będące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, a także spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do nich formie prawnej. Ww. obowiązki zostaną nałożone na spółki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe i w roku poprzedzającym przekroczyły poniżej wskazane wielkości:

  • – 500 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu ma pełne etaty, oraz
  • – 85.000.000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170.000.000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Ponadto obowiązek przekazywania informacji niefinansowych będzie obejmował także ww. jednostki organizacyjne, sporządzające – jako jednostki dominujące – skonsolidowane sprawozdania finansowe, jeżeli grupa kapitałowa w  roku obrotowym i w roku poprzedzającym przekroczyła wielkości wskazane w lit. a i b powyżej.

Z informacji przekazanych przez KNF wynika, że nowe przepisy obejmą niespełna 280 podmiotów.

Sposób realizacji nowych obowiązków

Zgodnie z Projektem nowe obowiązki informacyjne będą mogły zostać zrealizowane zarówno poprzez zawarcie właściwego oświadczenia w sprawozdaniu z działalności podmiotu, jak i poprzez sporządzenie wraz ze sprawozdaniem z działalności odrębnego sprawozdania dot. informacji niefinansowych. W drugim przypadku konieczne będzie jednak zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej danego podmiotu w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

W ramach egzekwowania nowych obowiązków stosowana będzie zasada ,,stosuj lub wyjaśnij” (ang. comply or explain), co oznacza, że w przypadku m.in. braku prowadzenia przez daną jednostkę polityki w zakresie jednego lub kilku zagadnień wskazanych w pkt 3 powyżej, będzie ona zobowiązana po pierwsze do ujawnienia tego faktu, a po drugie do podania powodów jej niestosowania.

Co więcej Projekt zakłada także możliwość skorzystania w wyjątkowych przypadkach z prawa do nieujawniania przez jednostkę niektórych informacji uznawanych za ,,wrażliwe”, pod warunkiem m.in. zastrzeżenia skorzystania ze wskazanego uprawnienia. Zgodnie z Projektem za takie informacje uważane będą informacje dot. oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji.

Cel regulacji i termin  obowiązywania

Celem Projektu jest zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Proponowane zmiany mają zmierzać do zwiększenie spójności i porównywalności przekazywanych przez duże jednostki i grupy kapitałowe informacji.

Nowe regulacje mają znaleźć zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2017 r. lub później.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ