W dniu 5 października 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii[1]. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach[2]. Na dzień publikacji niniejszego artykułu, nowela ustawy nie została jeszcze opublikowana.

Najważniejsze zmiany – mała instalacja, wpis do rejestru

W ramach pracy nad nowelizacją podjęto decyzję o zmianie definicji małej instalacji, w której to podniesiono górny próg łącznej mocy zainstalowanej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW. W skutek tej zmiany, brzmienie nowej definicji zwalnia wytwórcę z odnawialnych źródeł energii („OZE”) w zakresie ww. mocy maksymalnej z obowiązku wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji na sprzedaż energii. Złagodzenie progu z pewnością będzie czynnikiem sprzyjającym inwestowaniu w OZE oraz wypełniania przez Polskę obowiązków zawartych w Dyrektywie 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Powyższa zmiana ma szczególne znaczenie dla wytwórców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej z OZE w małej instalacji. Zostaną oni bowiem wpisani z urzędu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wpis zostanie dokonany poprzez wydanie zaświadczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Tym samym, koncesje wydane na mocy poprzednio obowiązujących przepisów ulegną wygaśnięciu z chwilą nowego wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

W związku z powyższym, w szczególnych przypadkach Prezes URE może wezwać wytwórcę energii w małej instalacji do uzupełniania danych objętych zakresem wpisu. Termin na wykonanie wezwania wynosić będzie 60 dni od jego otrzymania, a konsekwencją jego niewykonania będzie wydanie decyzji o wykreśleniu wytwórcy z rejestru w małej instalacji.

Zasygnalizowania wymaga również fakt, iż postępowania o udzielenie, zmianę lub cofnięcie promesy koncesji oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie noweli OZE zostaną umorzone.

Pozostałe zmiany

W nowelizacji OZE zmniejszono również obowiązki w stosunku do przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność wytwórczą, a w szczególności zwolniono wytwórcę od procedur związanych z uwzględnieniem w studium uwarunkowań oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy urządzeń o mocy zainstalowanej do 500 kW[3]. Wcześniejsze zwolnienie dotyczyło instalacji do 100 kW.

Zmiany dotknęły również wydłużenia możliwości ubiegania się o skorzystanie z systemów wsparcia feed-in-tariff („FIT”) oraz feed-in premium („FIP”) do 30 czerwca 2024 roku – przy czym na skutek notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej przewiduje się dalsze przedłużenie możliwości ubiegania się o to wsparcie. Tym samym maksymalny okres wsparcia wytwórców energii z instalacji OZE może obowiązywać do 30 czerwca 2047 r.[4]

W kolejnych publikacjach przybliżymy Państwu kwestie związane z realizacją obowiązków zawartych w Dyrektywie 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz systemami FIT i FIP stanowiącymi wsparcie rozwoju unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

[1] http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1129_u/$file/1129_u.pdf

[2] https://www.gov.pl/web/klimat/nowelizacja-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-innych-ustaw-podpisana-przez-prezydenta-rp

[3] https://inwestycje.pl/gospodarka/rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze-ws-przedluzenia-systemow-wsparcia/

[4] https://www.gov.pl/web/klimat/nowelizacja-ustawy-o-oze-przyjeta-przez-rade-ministrow

ZOSTAW ODPOWIEDŹ