W dniu 18.3.2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst ustawy z dnia 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471). Autorzy ustawy w uzasadnieniu do jej projektu wskazali, że nowelizacja ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zapewnienie większej stabilności podejmowanych w jego trakcie rozstrzygnięć.

Nowy katalog obiektów zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nowelizacja przewiduje znaczną zmianę katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy organowi architektoniczno-budowlanemu. Zgodnie z nowymi przepisami wymóg uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia budowy nie będzie dotyczył m.in. bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, czy też paczkomatów bądź automatów do przechowywania przesyłek albo wykonywania innego rodzaju usług do wysokości 3 m włącznie. Katalog powyższy został rozszerzony również o stawy i zbiorniki wodne o powierzchni do 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 metrów, położonych w całości na gruntach rolnych. Innymi konstrukcjami, dla których zostało przewidziane zwolnienie z powyższego obowiązku, są m.in. instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, przydomowe tarasy ziemne oraz stacje regazyfikacji LNG o poj. zbiornika do 10 m3.

Krótszy termin na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie

Większą stabilność działań inwestorów ma z kolei zapewnić wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W obowiązującym uprzednio stanie prawnym możliwość wzruszania takich decyzji istniała nawet wiele lat po ich wydaniu i rozpoczęciu użytkowania takiej budowli. Pod rządami nowych przepisów taka możliwość będzie znacznie ograniczona.

Nowy podział projektu budowlanego

Ustawa z dnia 13.2.2020 r. wprowadziła ponadto nowy podział projektu budowlanego. Obejmuje on następujące elementy:

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, w którego skład wchodzi usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny oraz informacja o obszarze oddziaływania obiektu,
  2. projekt architektoniczno – budowlany, który zawiera układ przestrzenny, a także wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałów,
  3. projekt techniczny, na który składa się opis konstrukcji i instalacji, charakterystyka energetyczna.

W tym miejscu warto podkreślić, że zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę będzie podlegał jedynie projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny będzie musiał być zgodny z pozostałymi elementami projektu budowlanego, nie będzie on jednak weryfikowany przez organy wydające pozwolenie na budowę.

Podwyższenie bezpieczeństwa pożarowego

Zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą również bezpieczeństwa pożarowego  w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części na podmioty zainteresowane nałożono obowiązek uzyskania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz postanowienia wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie np. w przypadku przekształcania pomieszczeń w budynku na lokale typu escape room czy w przedszkola.

Uproszczenie procedury legalizacji starych samowoli budowlanych

Nowelizacja wprowadza także uproszczone postępowanie legalizacyjne względem starych samowoli budowlanych, zwłaszcza takich których realizacja została zakończona co najmniej 20 lat temu. Jeżeli właściciel takiej budowli zgłosi samowolę budowlaną do nadzoru budowlanego i przedstawi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz ekspertyzę techniczną wskazującą, że użytkowanie budowli nie zagraża życiu i zdrowiu – uniknie opłaty legalizacyjnej. Na podstawie takich zgłoszeń nadzór budowlany będzie posiadał informację o tych budowlach i będzie mógł dokonywać ich okresowej kontroli, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania.

Ustawa w przeważającym zakresie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. z dniem 19.9.2020 r., z wyjątkiem niektórych zmian w przepisach Prawa energetycznego, które wejdą w życie po upływie 12 m

ZOSTAW ODPOWIEDŹ