Na podstawie § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 906/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.05.2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy powołane zostało Centrum Obsługi Podatnika (dalej – „COP”), do zadań którego należy m.in. „koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej, dla których Prezydent jest organem podatkowym”.

01.10.2019 r. weszło w życie również Zarządzenie nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w którym wskazany został zakres działania COP.

Z uwagi na powyższe zmiany organizacyjne w Urzędzie m.st. Warszawy, utworzony został nowy rachunek bankowy dla opłaty skarbowej w sprawach toczących się przed sądami i organami administracyjnymi w Warszawie – wspólny dla wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, a dotychczas właściwe rachunki bankowe dla poszczególnych dzielnic zostały zamknięte.

Informacje na temat nowego numeru rachunku bankowego właściwego dla opłaty skarbowej można znaleźć pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/oplata-skarbowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ