Dnia 24.1.2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). Jak wskazuje Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu ustawy, obecna regulacja jest nie tylko niedostosowana do realiów gospodarczych oraz otoczenia prawnego, ale również wymaga uporządkowania. Ustawa ta była bowiem wielokrotnie nowelizowana, co spowodowało niespójność i nieczytelność regulacji.

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych ma na celu unormowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy. Proponowane rozwiązania mają opierać się na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, z jednoczesnym uwzględnieniem roli zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzeby wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych produktów oraz usług.

Nowa regulacja będzie szczegółowo regulowała cały proces udzielenia zamówienia, od momentu planowania, aż do jego zrealizowania. Aktualnie obowiązujące przepisy kładą bowiem duży nacisk na etap procedury wyboru wykonawcy, w mniejszym zaś stopniu na pozostałe etapy planowania i przygotowania oraz etapu wykonania, który – jak podkreśla Ministerstwo – powinien być celem wszystkich poprzedzających etapów.

Istotną zmianą proponowaną przez Projektodawców jest wyodrębnienie oraz znaczące uproszczenie i uelastycznienie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych poprzez odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych i zwiększenie autonomii zamawiającego w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy.

Nowością ma być również wprowadzenie tzw. postępowania koncyliacyjnego, które pozwoliłoby na pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego. Zgodnie z założeniami Projektodawców, koncyliacja byłaby obligatoryjna oraz zasadniczo trwałaby do 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia wyłącznie na stosowny wniosek stron. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się, że utworzenie specjalnej procedury koncyliacyjnej pozwoli zakończyć konflikt w tańszy i szybszy sposób niż przed sądem oraz umożliwi dalszą współpracę stron przy realizacji zamówienia publicznego.

Na zakończenie warto wskazać, iż projekt ustawy przewiduje wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk oraz wzorów umów i innych dokumentów mających być wsparciem dla zamawiających.

Wejście w życie nowej ustawy jest planowane na początek 2020 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie Opiniowania. Rządowy proces legislacyjny można śledzić pod niniejszym linkiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ