W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W i jednoczesnym zobowiązaniem państw członkowskich Unii Europejskiej do dostosowania krajowego porządku prawnego do nowych norm prawnych, Minister Cyfryzacji przedstawił projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach sektorowych wdrażanych projektem ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych. Projekty ww. ustaw zostały ogłoszone w dniu 14 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowa regulacja w zakresie danych osobowych odpowiada przepisom i standardom ochrony danych osobowych przyjętym na poziomie Unii Europejskiej, a jej przedmiotem są w szczególności kwestie dotyczące krajowego organu nadzorczego, postępowania przed tym organem, postępowania kontrolnego, wieku dziecka wymaganego do samodzielnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego, certyfikacji, sądowej ochrony praw przysługujących.

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych dostępny jest pod niniejszym linkiem. Z przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się tutaj.

W projekcie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych zawarto szereg zmian ustaw w obszarach takich jak sektor bankowy, ubezpieczeniowy, wymiar sprawiedliwości, sektor kultury, zdrowia, statystyka publiczna czy zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców.

Projekt ww. ustawy dostępny jest pod niniejszym linkiem. Przebieg prac legislacyjnych można śledzić tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ