W dniu 21.02.2019 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa”). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy nowelizacja ma na celu z jednej strony doprecyzować istniejące przepisy i wyeliminować powstałe uprzednio wątpliwości interpretacyjne, z drugiej zaś – dodatkowo uporządkować kompetencje i zadania organów administracji rządowej w zakresie zarządzania mieniem państwowym.

Do najistotniejszych zmian przewidzianych w projekcie Ustawy możemy zaliczyć:

  • wzmocnienie, doprecyzowanie i uzupełnienie kompetencji i zadań Prezesa Rady Ministrów (np. przyznanie wyraźnej kompetencji Prezesowi Rady Ministrów do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa, rozszerzenie zakresu spraw, w których Prezes Rady Ministrów zatwierdza instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa);
  • korektę mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (doprecyzowano, że przekazywanie uprawnień nastąpi w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego, w odniesieniu do każdej ze spółek, podmiot powołany do wykonywania tych uprawnień oraz ich zakres);
  • zmiany dotyczące wymogów stawianych osobom wskazanym na członka organu nadzorczego oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
  • utworzenie nowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych – jako funduszu służącego Prezesowi Rady Ministrów do finansowania zadania nabywania akcji lub udziałów spółek przez Skarb Państwa.

Na chwilę obecną Ustawa jest przedmiotem obrad Senatu. Będziemy Państwa informować o dalszych pracach nad Ustawą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ