Program dotyczący wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zwany Tarczą Finansową, stanowi element Tarczy Antykryzysowej. Realizację i finansowanie programu powierzono Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (dalej jako „PFR”).

27.4.2020 r. Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej i tym samym możliwe było jej uruchomienie. Przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców z sektora MŚP jest dostępne od 29.4.2020 r.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej PFR, oczekiwana jest jeszcze notyfikacja Komisji Europejskiej na uruchomienie Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorców.

Czym jest Tarcza Finansowa dla sektora MŚP?

Tarcza Finansowa przewiduje udzielenie wsparcia Beneficjentom w formie subwencji finansowej PFR. Jest ona udzielana na podstawie odpowiedniej umowy o udzielenie subwencji finansowej (dalej jako „Umowa”) – jej zawarcie jest warunkiem koniecznym przyznania subwencji. Subwencja będzie miała charakter częściowo bezzwrotny, co będzie uzależnione od spełnienia przez Beneficjenta dodatkowych warunków – jednak nawet do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

Przyznana subwencja może być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, np. wypłatę wynagrodzeń. Subwencja może też być wykorzystana na przedterminową spłatę kredytów do wysokości 25% wartości subwencji. Szczegółowe warunki wykorzystania subwencji określa Umowa.

Kto może skorzystać?

Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pomoc może być przyznana:

 • przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (nie wlicza się Beneficjenta będącego osobą fizyczną), którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorca)

lub

 • przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników (nie wlicza się Beneficjenta będącego osobą fizyczną), którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR (mały i średni przedsiębiorca – uprzednio i dalej jako „MŚP”).

Przedsiębiorca musi ponadto spełniać poniższe warunki:

 • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1.2.2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na postawie Kodeksu spółek handlowych, ani też nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne;
 • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działalność gospodarcza jest zarejestrowana na terytorium RP oraz główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych;
 • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31.12.2019 r.;
 • na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).
 • nie prowadzi działalności gospodarczej:
 • w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 • prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
 • w obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie wsparcia może być złożony wyłącznie online, poprzez systemy bankowości elektronicznej banków, które zdecydowały się na współpracę przy realizacji Tarczy Finansowej. Lista banków, które współpracują w tym zakresie z PFR znajduje się na stronie internetowej: https://pfr.pl/tarcza.html.

Kwota subwencji

1. Mikroprzedsiębiorcy

Maksymalna kwota subwencji obliczana jest indywidualnie dla każdego Beneficjenta i zależy od indywidualnych wskaźników – brana jest pod uwagę liczba zatrudnionych oraz tzw. kwota bazowa. Kwota bazowa zależy od spadku przychodów ze sprzedaży danego Beneficjenta na skutek COVID-19.

Tarcza Finansowa przewiduje trzy progi spadku przychodów: (i) spadek o co najmniej 25%, ale nie mniej niż 50%; (ii) spadek o co najmniej 50%, ale nie mniej niż 75%; (iii) spadek o co najmniej 75% do 100%. Dla tych progów kwota bazowa subwencji w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi odpowiednio: (i) 12.000 zł; (ii) 24.000 zł; (iii) 36.000 zł.

Maksymalna kwota subwencji nie może przekroczyć 324.000 złotych.

2. Mali i średni przedsiębiorcy

Również w przypadku MŚP maksymalna kwota subwencji obliczana jest indywidualnie dla każdego Beneficjenta. Zależy ona od takich czynników jak skala spadku przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19 oraz poziomu przychodów osiągniętych w 2019 r. W przypadku MŚP nie ma znaczenia liczba zatrudnionych pracowników.

Tarcza Finansowa przewiduje trzy progi spadku przychodów ze sprzedaży, które kwalifikują się do przyznania subwencji: (i) spadek o co najmniej 25%, ale mniej niż 50%, (ii) spadek o co najmniej 50%, ale mniej niż 75%, (iii) spadek o co najmniej 75% do 100%. Dla każdego z progów przewidziana została inna wartość procentowa przychodów osiągniętych przez Beneficjenta w 2019 r. jako podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty subwencji. Kwota maksymalna wynosi dla każdego z tych progów odpowiednio: (i) 4% przychodów osiągniętych przez tego przedsiębiorcę w 2019 r.; (ii) 6% przychodów osiągniętych w 2019 r.; (iii) 8% przychodów osiągniętych w 2019 r.

Maksymalna kwota subwencji nie może przekroczyć 3.500.000 złotych.

Decyzja i tryb odwoławczy

PFR w oparciu o dane udostępnione we wniosku i po ich rozpatrzeniu może wydać:

 • decyzję pozytywną o przyznaniu całej kwoty wnioskowanej przez Beneficjenta;
 • decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem przyznania niższej kwoty;
 • decyzję negatywną – w takim przypadku po wyjaśnieniu zastrzeżeń uzasadniających odrzucenie wniosku Beneficjent będzie upoważniony do ponownego złożenia wniosku.

Od decyzji negatywnej oraz od decyzji o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie, nie później niż 2 miesiące od decyzji do pierwotnie złożonego wniosku. Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym musi to nastąpić w tym samym banku, w którym składany był pierwotny wniosek. Warto wskazać, że pierwsze odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 11.5.2020 r.

Zasady zwrotu subwencji

1. Mikroprzedsiębiorcy

Jak już zostało wskazane, do 75% wartości subwencji może zostać pomocą bezzwrotną. To, jaki procent subwencji podlegać będzie zwrotowi (tzn. czy będzie to 25% subwencji lub więcej) zależeć będzie od m.in. kontynuowania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (czy też zostanie ona zawieszona, otwarte zostanie postępowanie likwidacyjne czy upadłościowe), a także utrzymanie średniej liczby pracowników w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Powyższe dane są badane na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Umowa może jednak przewidywać ewentualne inne zobowiązania

2. MŚP

W przypadku MŚP minimalna kwota subwencji jaka musi podlegać zwrotowi to 25%. Dokładna procentowa wartość subwencji, którą przedsiębiorca będzie musiał zwrócić będzie jednak zależała od takich czynników jak kontynuacja prowadzenia działalności, utrzymana średnia liczba pracowników oraz wykazana przez Beneficjenta skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym Beneficjent odnotował stratę po 1.2.2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja. Również w tym przypadku Umowa może przewidywać ewentualne inne zobowiązania, które należy spełnić.

Kwota subwencji podlegająca zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji.

Dodatkowe informacje o Tarczy Finansowej można znaleźć na stronie internetowej PFR: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ