Jest kilka powodów dla których warto podpisać term sheet – pierwszy z nich to taki, że podpis pod owym dokumentem daje zapewnienie stronom o tym, że negocjują w dobrzej wierze. Po drugie dzięki temu strony mogą zastrzec poufność procesu negocjacyjnego. Co jeszcze? O tym w artykule.

Czym jest term sheet?

Term sheet jest dokumentem, zazwyczaj przygotowywanym przez inwestora, który zawiera zestawienie najistotniejszych warunków inwestycji i przeprowadzenia planowanej transakcji. Założyciele spółki otrzymując go powinni traktować go jako propozycję współpracy w zakresie inwestycji oraz przedstawienie oczekiwań co do realizacji transakcji.

Co to znaczy, że term sheet nie jest wiążący?

Najczęściej postanowienia odnoszące się do wyłączności, poufności, prawa właściwego, jurysdykcji, czy też kosztów są wiążące dla stron od dnia podpisania term sheet’u. W pozostałym zakresie term sheet stanowi podsumowanie głównych warunków planowanej transakcji i podstawę do opracowywania i negocjacji dokumentacji prawnej (w szczególności umów wspólników oraz umowy nabycia udziałów) dotyczącej transakcji, określając jej zamierzone cele i warunki, na których oparta ma być transakcja.

Każda ze stron, czyli zarówno inwestor, jak i wspólnicy spółki mogą w każdym momencie – już po podpisaniu term sheetu – „odejść od stołu” jeżeli uznają, że nie odpowiadają im przedstawione warunki. Należy pamiętać, że ten swojego rodzaju list intencyjny można negocjować – a nawet trzeba. Często start-up’y zapominają o tym, że to jest najlepszy czas, aby zadawać pytania, precyzować pewne kwestie oraz zgłaszać swoje wątpliwości. Już na tym etapie potrzebni są doświadczeni doradcy prawni i biznesowi, którzy pomogą zwrócić uwagę na istotne postanowienia umowne. Jeśli strony decydują się na rozpoczęcie wspólnego przedsięwzięcia, to właśnie do ustaleń zawartych w term sheet’cie negocjujący będą wracać i na jego podstawie ustalany będzie kształt umowy inwestycyjnej.

Jak wygląda term sheet?

Najczęściej term sheet to kilku stronnicowy dokument podzielony tematycznie. Term sheet’y mogą być krótkie i odnosić się wyłącznie do podstawowych kwestii istotnych dla transakcji, mogą być również dość obszerne i szczegółowo omawiać ustalenia stron dotyczące wielu aspektów planowanej inwestycji.

Poniżej przedstawiamy kilka kwestii, jakie mogą zostać uregulowane w term sheet’cie:

 • dane podmiotu, który ma stać się beneficjentem inwestycji;
 • dane wspólników;
 • dane inwestora;
 • cel inwestycji;
 • podsumowanie tego na czym polegać na inwestycja np. jakiego rodzaju finansowanie ma zostać udzielone spółce;
 • informacje o warunkach realizacji inwestycji oraz czynnościach, które mają wydarzyć się przed zawarciem umowy inwestycyjnej np. przeprowadzenie badania due dilligence spółki;
 • informacje o sposobie i warunkach wypłaty finansowania;
 • informacja o wycenie spółki przed uzyskaniem dofinansowania z planowanej inwestycji (pre-money valuation);
 • informacja o liczbie udziałów obejmowanych przez inwestora;
 • informacje o planach w zakresie wprowadzenia pracowniczego programu motywacyjnego;
 • informacje na temat ewentualnego uprzywilejowania przy likwidacji spółki;
 • informacje o postanowieniach chroniących inwestorów przez rozwodnieniem lub zmniejszeniem wartości ich pozycji własnościowych w kapitale spółki;
 • postanowienia lock’up – zakazujące założycielom rozporządzania udziałami przez określony czas;
 • postanowienia dotyczące prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki;
 • prawo pierwokupu udziałów zbywanych przez wspólników;
 • prawo przyłączenia się do sprzedaży udziałów dokonywanej przez wspólnika (tag along);
 • prawo pociągnięcia wspólników do sprzedaży ich udziałów przy dokonywaniu sprzedaży udziałów przez wspólnika (drag along);
 • opcje wykupu udziałów w spółce przy spełnieniu określonych warunków (put option, call option);
 • postanowienia dot. Vestingu, nabywania przez założycieli praw do udziałów w spółce wraz z upływem czasu;
 • zasady ładu korporacyjnego;
 • katalog czynności, na których podjęcie wymagane będzie uzyskanie zgód korporacyjnych;
 • zasady wynagradzania kadry menadżerskiej;
 • zasady raportowania przez założycieli o działalności spółki do dokonaniu inwestycji;
 • postanowienia dotyczące zakazu konkurencji dla założycieli;
 • postanowienia dotyczące zakazu nakłaniania pracowników spółki do zmiany pracy;
 • harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji;
 • postanowienia dotyczące poufności;
 • postanowienia dotyczące wyłączności;
 • postanowienia dotyczące ponoszonych przez strony kosztów związanych z inwestycją;
 • prawo właściwe oraz jurysdykcja.

Katalog ten, mimo że obszerny, nie jest wyczerpujący. Warto odnieść się w term sheet’cie do powyższych kwestii i zawrzeć w nim te, które są istotne dla stron, by rozpoczynając proces inwestycyjny, mieć wypracowane postawy dalszej współpracy.

Autorem wpisu jest radca prawny Monika Ciechomska, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

***

Jeśli macie Państwo więcej pytań dotyczących tego co powinno znaleźć się w term sheet’cie lub poszykujecie pomocy w jego negocjowaniu – zapraszamy do kontaktu: monika.ciechomska@rkkw.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ