W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało „Zarys koncepcji prostej spółki akcyjnej (PSA)”. Zgodnie z założeniami PSA ma być uproszczonym typem spółki kapitałowej, dedykowanym przede wszystkim dla start-upów. Przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność zwracali od dłuższego czasu uwagę na szereg problemów wynikających z korzystania z dotychczasowych form prawnych, w tym na skomplikowane zakładanie i likwidację spółek. W odpowiedzi opracowano wstępne założenia, które ma realizować nowa spółka. Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy mającej implementować PSA do Kodeksu spółek handlowych. Do opracowania rekomendacji odnośnie projektu został powołany zespół specjalistów.

Z założenia PSA ma łączyć pewne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Łatwiejsze ma być założenie spółki, w tym umożliwienie rejestracji elektronicznej, minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli, szybka i nieskomplikowana likwidacja spółki w przypadku niepowodzenia prowadzenia działalności. Dodatkowo PSA ma zapewniać łatwe i różnorodne formy inwestycji w przedsięwzięcie. Proponowane rozwiązania szczegółowe przewidują między innymi:

  • wydłużenie wspólnikom okresu na wniesienie wkładów do spółki;
  • wprowadzenie różnych typów akcji, w tym uprzywilejowanych akcji założycielskich, akcji pracowniczych, akcji inwestorskich oraz doradczych;
  • wydawanie akcji w zamian za pracę i/lub wkład intelektualny akcjonariusza – osoby fizycznej;
  • wprowadzenie akcji beznominałowych, które nie miałyby odzwierciedlać ułamka kapitału zakładowego (jak ma to miejsce w sp. z o.o. i S.A.), ale łączyłyby się z nimi wszelkie prawa przysługujące akcjonariuszom;
  • zdematerializowanie akcji PSA, co ma z jednej strony ułatwiać obrót akcjami, z drugiej zapewniać przejrzystość składu akcjonariatu i gwarantować pewność obrotu;
  • wprowadzenie mechanizmu ochrony wierzycieli takiego jak test wypłacalności, którego założeniem jest, że przed wypłatami na rzecz wspólników zarząd dokonywałby oceny możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań spółki.

Ponadto według sugerowanych koncepcji, w PSA ma istnieć możliwość wprowadzenia tzw. systemu monistycznego. Zakłada on ustanowienie jednego organu – Rady Dyrektorów, wzorowanej na board of directors spółek znanych ustawodawstwom zagranicznym, skupiającego kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W dniu 29.11.2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja poświęcona instytucji PSA. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym również dr Radosław L. Kwaśnicki. Podczas konferencji członkowie zespołu przedstawiali szczegółowe rozwiązania z zakresu PSA. Dyskutowane były kwestie dotyczące założenia i uproszczonej likwidacji spółki, kapitału akcyjnego i wkładów, struktury organizacyjnej PSA, praw i obowiązków wspólników oraz obrotu akcjami PSA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ