Rynek obligacji czekają gruntowne zmiany. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która w części dotyczącej rynku obligacji zacznie obowiązywać od 1.07.2019 r.

Obligatoryjna dematerializacja

Obligacje nie będą mogły mieć formy dokumentu. W związku z tym powstanie obowiązek ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”). Zgodnie z założeniami ustawodawcy, wprowadzenie dematerializacji ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów, zapewnić im elastyczność, a także wpłynąć na wzrost transparentności emisji dłużnych papierów wartościowych. Dematerializacja obejmie również certyfikaty inwestycyjne oraz, co do zasady, listy zastawne.

Co istotne, w myśl art. 44 ust. 1 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej jako: „Ustawa”), obligacje,  listy  zastawne  oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przed dniem 1.07.2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, mające formę dokumentów albo niemające formy dokumentu, lecz zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostaną w mocy.

Agent emisji

Ustawa wprowadza instytucję obligatoryjnego agenta emisji, który ma ułatwić emitentom przeprowadzenie  procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych oraz skrócić czas jego trwania. Funkcję agenta emisji będzie mogła pełnić firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo bank powierniczy. Umowa o wykonywanie funkcji agenta emisji będzie zawierana przed rozpoczęciem proponowania nabycia papierów wartościowych.

Wśród obowiązków agenta znajdzie się m.in. weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, weryfikacja zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych czy utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych.

Podmioty zainteresowane nabywaniem niepublicznych obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych nie będą musiały otwierać rachunków papierów wartościowych, pomimo wprowadzenia obowiązku korzystania z pośrednictwa agenta emisji przy dokonywaniu rejestracji niepublicznych dłużnych papierów wartościowych w depozycie.

Grzywna dla niezdyscyplinowanych

W przypadku gdy, osoba uprawniona do reprezentowania emitenta albo podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, dopuści do tego, że emitent albo podmiot prowadzący tę ewidencję nie wykona obowiązków dotyczących przekazania danych dotyczących emisji albo wykona je nienależycie, będzie podlegała karze grzywny do 2 000 000 zł. Taka sama kara będzie czekała tego kto, przekaże do KDPW nieprawdziwe dane dotyczące emisji albo prawdziwe dane zatai.

Fundusz Edukacji Finansowej

Warto nadmienić, że na mocy Ustawy zostanie utworzony Fundusz Edukacji Finansowej. Jego celem będzie zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa m.in. poprzez organizację kampanii edukacyjnych i informacyjnych, opracowywanie strategii edukacji finansowej czy wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Środkami Funduszu będzie dysponował Rzecznik Finansowy, na wniosek Rady Edukacji Finansowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ