Obowiązująca od 04.03.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 06.12.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60), oprócz wprowadzenia nowości  w postaci e-dowodu osobistego, upraszcza także procedurę zgłaszania utraconego dowodu w przypadku jego kradzieży. Zgodnie z dodanym nowelizacją art. 47 ust. 9, jeżeli do utraty dowodu osobistego doszło w wyniku przestępstwa i osoba ta zgłosi ten fakt na policji, posiadacz dowodu osobistego nie ma obowiązku dodatkowego zgłaszania jego utraty w urzędzie gminy lub – w przypadku przebywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w placówce konsularnej.

W takim przypadku unieważnienia dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) dokonuje się wyłącznie na podstawie informacji otrzymywanych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informacji Policji i Krajowego Systemu Informatycznego i następuje z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego na policji. Jako organ właściwy do unieważnienia dowodu osobistego został wskazany minister właściwy do spraw informatyzacji, który prowadzi RDO.

Niemniej, oprócz zgłoszenia na policji, warto także zastrzec dowód osobisty w banku. System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich, w którym uczestniczą wszystkie banki w Polsce, jest ogólnopolską bazą skradzionych i zagubionych dokumentów, który chroni przed m.in. wyłudzeniami kredytów, dokonywania zakupów na raty czy zakładania firm z użyciem cudzej tożsamości. Utracone dokumenty tożsamości powinny zastrzegać nie tylko osoby posiadające konta bankowe, lecz także te, które nie korzystają z usług bankowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ