Przypominamy, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego (za wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych oraz spółek partnerskich) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r., tj. przed dniem, w którym zaczął działać CRBR. Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłaszać informację do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia rejestracji w KRS.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, w tym wspólnicy bądź akcjonariusze posiadający 25 % udziałów lub akcji lub liczby głosów w organie stanowiącym (Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie). W pewnych okolicznościach, za beneficjenta rzeczywistego może być uznana osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Jakie informacje należy zgłosić do Rejestru?

Informacje, które podlegają zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne spółki, w tym: firmę, formę organizacji, numer KRS i NIP oraz dane identyfikujące beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, w tym: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień.

Uchybienie terminu a odpowiedzialność i sankcje

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 roku, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Obowiązek zgłoszenia informacji w terminie, aktualizacji i prawdziwości przekazanych informacji spoczywa na osobach reprezentujących spółkę. Podkreślić należy, że do zgłaszania informacji o beneficjentach i ich aktualizacji obowiązane są spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących materii artykułu zapraszamy do kontaktu: krzysztof.wrobel@rkkw.pl lub piotr.letolc@rkkw.pl lub pod numerem telefonu: + 48 22 541 70 80.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ