W dniu 18.4.2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.4.2020 r. o  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która stanowi rozszerzenie rozwiązań opracowanych w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Tarcza Antykryzysowa”).

Zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami, zmieniono zasady dotyczące m.in. terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużników.

Odroczenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Z treści dodanego art. 15zzra wynika, że jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika w myśl art. 21 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.) powstała w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po zakończeniu ww. okresów termin będzie biegł na nowo.

W związku z powyższym, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony do sądu w terminie 30 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodatkowo wprowadzono domniemanie, że powstanie stanu niewypłacalności w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii spowodowane jest przez COVID-19. Warto podkreślić więc, że jeżeli stan niewypłacalności powstał przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo gdy COVID-19 nie jest samodzielną przyczyną powstania stanu niewypłacalności – dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przepisanym do tego 30-dniowym terminie i nie może skorzystać z opisanego powyżej odroczenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wskazane powyżej domniemanie może bowiem zostać obalone.

Odroczenie terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczy więc jedynie wniosków składanych przez dłużników i jest to uprawnienie, z którego dłużnik może, ale nie musi skorzystać. Wierzyciele zaś składają wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w powyższym zakresie wchodzą w życie z mocą wsteczną – od dnia 13.4.2020 r. Jest to o tyle istotne, że stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony na terytorium RP od dnia 14.3.2020 r., a zatem w dniu 13.4.2020 r. upływałby 30-dniowy termin na złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużników, których stan niewypłacalności powstał z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego przez Ministra Zdrowia.

Wnioski restrukturyzacyjne rozpoznawane jako sprawy pilne

Warto również wskazać, że do katalogu spraw pilnych określonych w art. 14 a ust. 4 Tarczy Antykryzysowej, dodano również rozpoznawanie przez sądy wniosków restrukturyzacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia. 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.), tj. wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego) oraz wniosków o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Powyższe oznacza, że bieg terminów sądowych i procesowych w takich sprawach nie ulega zawieszeniu, a dodatkowo w tego rodzaju sprawach mogą odbywać się posiedzenia jawne i rozprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ