Ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie KC (Dz.U. 2019 poz. 80), usunięty zostanie art. 482 § 2 KC, przewidujący możliwość naliczania odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Wskazany przepis ustanawia jeden z trzech wyjątków od zakazu anatocyzmu, tj. zakazu naliczania odsetek od zaległych odsetek. Pozostałe dwa wynikają z art. 482 § 1 KC, na mocy którego można żądać odsetek od zaległych odsetek za opóźnienie (i) jeżeli strony po powstaniu zaległości zgodziły się na ich kapitalizację, a w przypadku, kiedy nie wyraziły na to zgody (ii) od chwili wytoczenia o nie powództwa.

Opisana zmiana ma na celu likwidację uprzywilejowania instytucji kredytowych, które są silniejszą stroną umów kredytów lub pożyczek. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, w obecnym stanie prawnym dłużnik instytucji kredytowej z tytułu umowy pożyczki długoterminowej nie jest chroniony na zasadach ogólnych przed nadmierną restryktywnością odsetek za opóźnienie, natomiast instytucja kredytowa jest w tym zakresie uprzywilejowana. Ponadto podkreślono, że przywilej ten kłóci się z istotą zakazu anatocyzmu, która ma chronić dłużników przed powstaniem spirali zadłużenia.

Zmiana wejdzie w życie 15.2.2019 r., jednak do odsetek należnych przed tym dniem, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ