W dniu 15.10.2019 r. Prezydent podpisał nową ustawę – Prawo zamówień publicznych, której głównym celem jest usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych, a także wprowadzenie dostępu do rynku zamówień publicznych dla małych i średnich firm oraz wsparcie rozwoju nowoczesnych produktów i usług.

Najistotniejsze zmiany wynikające z nowych przepisów:

  1. obowiązek komunikowania się drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcą, a także udostępniania przez zamawiającego dokumentów w postaci elektronicznej, co ma przyczynić się do usprawnienia prowadzenia postępowania i obniżenia jego kosztów,
  2. wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na powyżej 12 miesięcy,
  3. wdrożenie planowania poprzez obowiązek dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, gromadzenia ogłoszeń w oficjalnym publikatorze, a także wprowadzenia zasady efektywności ekonomicznej poprzez wybór zamówienia, które zapewnia najlepszą jakość usługi w stosunku do kosztów, jakie należy na nią przeznaczyć,
  4. doprowadzenie do zrównoważenia stron poprzez udostępnienie katalogu klauzul abuzywnych, określenie essentialia negotii zawieranych umów czy wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia,
  5. zwiększenie dostępności do postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej poprzez wydłużenie terminu na wniesienie skargi do 14 dni (aktualnie jest to 7 dni) oraz obniżenie opłaty stałej od skargi na orzeczenie KIO do wysokości trzykrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga (aktualnie jest to pięciokrotność wpisu),
  6. wyznaczenie do rozstrzygania skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowień Prezesa Izby, jednego sądu – tj. Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, co ma przyczynić się do skrócenia czasu rozpoznawania spraw oraz zapewnienia jednolitości rozstrzygnięć.

Ustawa wejdzie w życie dnia 1.1.2021 roku.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ