W dniu 28 listopada 2018 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt ten został skierowany do I czytania. O wznowieniu prac w ramach Rady Ministrów nad tym projektem informowaliśmy tutaj.

Proponowana nowelizacja ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowania niektórych jej przepisów oraz uzupełnienia o nowe regulacje. Co ciekawe odstąpiono od uchwalania w ramach tego projektu również proponowanych wcześniej zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (m.in. w zakresie możliwości powiększania wynagrodzenia o podatek od towarów i usług czy wprowadzenia płatnej przerwy w świadczeniu usług).

Wśród najważniejszych proponowanych zmian ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym należy wymienić:

  • doprecyzowanie, że zakresem ustawy objęte są również spółki działające zgodnie z przepisami prawa obcego, a wyłączenie stosowania ustawy w stosunku do spółek w upadłości;
  • wprowadzenie w spółkach publicznych możliwości przesunięcia kompetencji dotyczącej wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych lub ich nabycie; zbycie, objęcie lub nabycie akcji z walnego zgromadzenia na organ nadzorczy. Analogiczna możliwość dotyczy zatwierdzania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
  • poszerzenie obowiązków sprawozdawczych spółek poprzez wprowadzenie wymogu sporządzania i składania razem ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów;
  • wprowadzenie obowiązku przekazywania Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, informacji i dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych;
  • wprowadzenie zakazu łączenia funkcji w Radach Nadzorczych – jedna osoba będzie mogła być członkiem organu nadzorczego tylko w jednej spośród spółek, w których m.in. udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub liczby akcji, lub w których udział państwowej osoby prawnej przekracza ten próg;
  • utworzenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych, do którego przekazywane będą in. wpłaty z zysku Skarbu Państwa oraz środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa, a które to środki będą przeznaczane m.in. na nabywanie i obejmowanie akcji przez Skarb Państwa oraz pokrycie kosztów związanych z tymi transakcjami;
  • rozszerzenie katalogu podmiotów, których akcji nie można zbywać oraz wprowadzenie wyjątków od tego zakazu (m.in. zbycie akcji należących do Skarbu Państwa na rzecz spółek z katalogu lub na rzecz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek z wyłącznym udziałem państwowych osób prawnych).

Zmienione ma również zostać Rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne m.in. poprzez wskazanie w nim również zakresu uprawnień przekazywanych innym podmiotom. Aktualne Rozporządzenie pozostanie w mocy nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z tym zastrzeżeniem, że regulacje dotyczące Funduszu Inicjatyw Kapitałowych – z dniem 1 stycznia 2019 r., a zakaz łączenia funkcji w Radach Nadzorczych spółek – w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Działania polegające na zmianie Statutów lub uchwał Walnych Zgromadzeń powinny natomiast zostać podjęte w terminie 9 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ