W wyroku z dnia 27.9.2018 r. (II FSK 2440/16) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę kapitałową, która następnie zostanie przekształcona w spółkę osobową przed upływem dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przekształcenie nie przerywa biegu dwuletniego okresu niezbędnego do zastosowania zwolnienia dywidendowego.

NSA uznał m.in. że w stanie faktycznym sprawy rozpoznawanej przez niego w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej nie ma zastosowania ograniczenie sukcesji podatkowej na mocy art. 93e Ordynacji Podatkowej, albowiem ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w tym zakresie. Odstępstwa od zasady szerokiego ujęcia następstwa prawnego muszą zgodnie z regulacją rzeczonego przepisu wynikać wprost z odrębnych ustaw bądź ratyfikowanych umów międzynarodowych, podczas gdy art. 22 ust. 4 i 4a PDOPrU nie przewidują jakichkolwiek unormowań dotyczących spełnienia warunków w kontekście sukcesji prawnej.

NSA potwierdził, że celem przepisów wprowadzających dwuletni wymóg posiadania udziałów w spółce była chęć zapobieżenia sytuacji, w których nabycie udziałów/akcji w spółkach jest podyktowane wyłącznie chęcią skorzystania z preferencyjnych regulacji w zakresie podatku u źródła, a po skorzystaniu z nich następuje natychmiastowa sprzedaż tych udziałów/akcji. W przypadku zaś wyłącznie zmiany formy prawnej wspólnika nie występuje taka sytuacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ