Business Roundtable („BRT”) to funkcjonująca od 1972 r. organizacja zrzeszająca szefów największych notowanych amerykańskich spółek, która w sierpniu 2016 r. przyjęła Princples of Corporate Governance. Przedmiotowy dokument stanowi zbiór standardów oraz wskazówek, wedle których – zdaniem BRT – winny performować spółki publiczne poprzez działania ich organów zarządczych oraz kluczowych managerów, w szczególności zaś w ramach relacji ze swoimi akcjonariuszami.

Aktualnie BRT w ramach projektu „Shareholders Proposal Process” postuluje znaczące ograniczenie praw akcjonariuszy do wnoszenia projektów uchwał na coroczne walne zgromadzenia. Zdaniem BRT, akcjonariusze przejawiają zbyt daleko idące tendencje do realizacji swoich osobistych celów, w tym dążenie do powzięcia uchwał np. dotyczących oddziaływania spółek na klimat oraz związanego z tym faktem ryzyka.

W świetle przepisów obowiązujących od 1983 r. akcjonariusz jest uprawniony do wniesienia projektu uchwały pod głosowanie, tylko gdy co najmniej od roku posiada akcje o wartości nie niższej niż 2000 USD. BRT w ramach działań mających na celu zaostrzenie przedmiotowym kryteriów, postuluje zastąpienie wymogu kwotowego wskaźnikiem procentowym, w konsekwencji czego przedmiotowe uprawnienie przysługiwałoby akcjonariuszom posiadającym w dużych spółkach co najmniej 0,15 % kapitału zakładowego, a w małych 1 %. Dodatkowo, akcjonariusze musieliby posiadać akcje co najmniej od trzech lat. Oprócz powyższego, BRT uważa za zasadne podwyższenie wymogów dotyczących identyfikacji wnioskodawcy, który działa przez pełnomocnika oraz ograniczenie swobody akcjonariuszy w zakresie objętości wniosków.

Zdaniem BRT daleko idących zmian wymagają również warunki dotyczące resubmisji wniosków. Obecnie poddane pod głosowanie przez akcjonariuszy projekty uchwał, które uzyskają co najmniej 3 % oddanych głosów, mogą być co najmniej raz poddane pod głosowanie na kolejnych walnych zgromadzeniach, zaś te które uzyskają nie mniej niż 10 % oddanych głosów mogą być poddawane pod obrady zgromadzeń w nieskończoność. W ocenie członków BRT taka praktyka stanowi przykład „tyranii mniejszości”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ