W dniu 9 czerwca 2018 r. upłynął termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Prace nad transpozycją tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego przyspieszają, czego efektem jest wpłynięcie w dniu 11 maja 2018 r. do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2549). Projekt ten obecnie znajduje się na etapie pracy w komisji po I czytaniu i jest dostępny pod niniejszym linkiem.

Celem projektu ustawy jest wdrożenie w polskim systemie ustanowionego przez europejskiego ustawodawcę minimalnego standardu ochrony informacji poufnych przedsiębiorstw, co dokonać się ma poprzez punktowe zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „UZNK”), kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Projektowany art. 11 ust. 2 UZNK wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, która zgodnie z nim stanowić będą: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Co znamienne, do katalogu tego przynależą dokumenty przedsiębiorstwa, których przywłaszczenie czy kopiowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu projektowanego art. 11 ust. 3 UZNK. Katalog ten rozciąga się także na inne materiały, w tym pliki elektroniczne, które obejmują informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa albo chociaż umożliwiają zapoznanie się z nimi.

Podkreślenia wymaga fakt, iż bezprawne jest samo pozyskanie tychże dokumentów, a w szczególności w każdym wypadku, gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi, i jednocześnie wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia lub kopiowania ich.

Projektowana regulacja przewiduje wyłączenia od powyżej przedstawionych czynności będących czynem nieuczciwej konkurencji, tj. pozyskanie, ujawnienie oraz wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, gdy:

  1. nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem;
  2. nastąpiło w ramach swobody wypowiedzi;
  3. nastąpiło w ramach ujawnienia nieprawidłowości, uchybień czy działań z naruszeniem prawa celem ochrony interesu publicznego;
  4. ujawnienie tych informacji wobec przedstawicieli pracowników, na podstawie przepisów prawa, było konieczne dla prawidłowego wykonywania funkcji.

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie sankcji cywilnoprawnych jakie stosować można wobec osób dokonujących czynów nieuczciwej konkurencji, co dokonuje się poprzez wprowadzenie nowych sankcji w art. 18 UZNK:

  1. podanie wyroku do publicznej wiadomości na wniosek powoda i koszt pozwanego w sposób przez sąd oznaczony, tak aby co oczywiste zarazem nie ujawnić tajemnicy przedsiębiorstwa;
  2. w miejsce orzekania zakazu wykorzystywania informacji wobec pozwanego, nałożyć na niego obowiązek zapłaty na rzecz powoda rekompensaty pieniężnej w wysokości nie wyższej niż suma opłat licencyjnych lub honorariów, jakie byłyby należne tytułem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie z informacji;
  3. w miejsce orzekania odszkodowania na zasadach ogólnych, sąd może orzec obowiązek zapłaty sumy pieniężnej w równowartości opłaty za wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa, która byłaby uiszczona na rzecz powoda, gdyby na korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa wyraziłby on zgodę.

Skrócony zostanie także termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli jednocześnie wypełniają one znamiona przestępstwa, do terminu 3 lat, przy czym termin ten nie może skończyć się później niż z terminem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem zmiany UZNK wraz z uzasadnieniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ