Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o obligacjach, które wprowadziły nowe zasady emisji obligacji. Ustawodawca m.in. zrezygnował z papierowej formy dokumentu obligacji, która dotychczas stanowiła niewątpliwie najpowszechniejszą z form dla tego rodzaju papierów wartościowych w obrocie. Konsekwencją dematerializacji jest również obowiązek rejestracji wszystkich obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Obowiązek rejestracji w KDPW S.A. nie dotyczy jednak wszystkich emitentów obligacji. Tym, którzy wyemitowali obligacje przed 1.7.2019 r. ustawodawca pozostawił wybór co do tego, czy wdrażają oni nowe wymogi przewidziane w nowelizacji, czy też pozostają przy dotychczasowych zasadach. Emitenci, którzy zdecydują się pozostać przy poprzednio obowiązujących zasadach powinni natomiast pamiętać o kilku innych, następujących obowiązkach, które nałożyła na nie przedmiotowa nowelizacja:

 • Do dnia 31.3.2020 r. emitent powinien przekazać do KDPW S.A. informacje o wszystkich wyemitowanych obligacjach ze wskazaniem:
  • oznaczenia tych emisji,
  • liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,
  • jednostkowej wartości nominalnej obligacji i waluty, w której wartość ta została wyrażona,
  • wysokości oprocentowania obligacji w stosunku rocznym,
  • łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta
   z tytułu wykupu tych obligacji,
  • terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji,
  • czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.
 • Ponadto, od kwietnia 2020 r. wszystkie powyższe informacje, należy przekazywać do KDPW S.A. do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca (zaktualizowane wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie tych danych). Obowiązek informacyjny trwa do czasu przekazania KDPW S.A. informacji, że emitent nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji funkcjonujących na podstawie dotychczasowych przepisów.
 • Do 31.3.2020 r. emitent obowiązany jest do uzyskania kodu LEI – indywidualnego, międzynarodowego identyfikatora (zgodnego z normą ISO 174420) nadawanego przez uprawniony do tego podmiot (w Polsce – KDPW S.A.). Procedura nadania ww. kodu zajmuje najczęściej kilka dni, dlatego warto jest odpowiednio wcześniej wystąpić z wnioskiem.
 • Kod LEI należy wskazywać w każdej informacji przekazywanej do KDPW S.A., a w konsekwencji utrzymywać jego aktualność do dnia wygaśnięcia obowiązku informacyjnego.

W dodatku, emitenci, którzy zdecydują się na rejestrację obligacji w KDPW S.A. powinni pamiętać o zawarciu umowy z agentem emisji. Z chwilą zawarcia takiej umowy, to na agencie spoczywać będą powyższe obowiązki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ