Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw

0
1195

W dniu 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej, która m.in. wprowadza do polskiego systemu prawnego obowiązek przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ww. ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Innymi słowy celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) mających na celu racjonalizację zużycia energii z jednoczesnym określeniem ich opłacalności.

Zobowiązanym do przeprowadzenia audytu lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest wyłącznie duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A zatem przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych swojej działalności spełnił którykolwiek z poniższych warunków:

-> zatrudnienie średnioroczne na poziomie min. 250 pracowników (zatrudnionych przelicza się na pełne etaty i nie uwzględnia się przy tym pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego);

-> obrót roczny netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o równowartości w złotych co najmniej 50 mln euro;

-> suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosła co najmniej równowartość w złotych 43 mln euro.

Audyt energetyczny konkretnego przedsiębiorstwa musi objąć min. 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Pierwszy audyt energetyczny należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, a więc do 1 października 2017 r., zaś wyniki przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od jego wykonania. Kolejne audyty energetyczne należy ponawiać co 4 lata. Z obowiązku ich przeprowadzania zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, iż nieprzeprowadzenie audytu energetycznego zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ