Od 17.03.2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w związku z epidemią koronawirusa umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z uproszczonych form pomocy w postaci odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres luty-kwiecień 2020 r. lub zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie marzec-maj 2020 r. i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem do skorzystania z ww. udogodnień jest złożenie wniosku, którego wzór ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej. Wniosek ten może zostać przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUE ZUS, złożony w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłany pocztą.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ponadto w przypadku prowadzenia pełnej księgowości do wniosku konieczne jest dołączenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS przesyła umowę na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą. Po 3 miesiącach, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

[Aktualizacja !]

Z przekazanego w dniu 23.03.2020 r. jednoznacznego stanowiska Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów wynika, że odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowi pomocy publicznej. W związku z powyższym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS przesyła umowę (bez dokumentów dotyczących pomocy publicznej) na wskazany adres e-mail lub pocztą. Egzemplarz podpisanej umowy należy przekazać do ZUS.

Aktualny uproszczony wzór wniosku został udostępniony na stronie internetowej ZUS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ