Uwolnienie cen gazu i inne zmiany w Prawie energetycznym

1
1228

W kwietniu br. Rządowe Centrum Legislacji podało do wiadomości, że ruszają resortowe prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne. Projekt ustawy obok licznych zmian redakcyjnych dotyczyć ma w szczególności planów uwolnienia taryf gazu spod obowiązku regulowania ich przez Prezesa URE oraz zmian w zakresie poziomu Narodowych Celów Wskaźnikowych. Wskaźnik te mają być określane co cztery lata przez Radę Ministrów na okres dalszych ośmiu lat, przy czym w samej znowelizowanej ustawie pojawić się mają wskaźniki na najbliższe cztery lata.

Większe zainteresowanie budzi natomiast część projektu ustawy odnosząca się do uwolnienia spod obowiązku zatwierdzania i stosowania taryf dla obrotu gazem ziemnym. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „nowelizacja przewiduje całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne przepisu przewidującego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE.” Rezygnacja z zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym następować ma etapowo według ustalonego harmonogramu począwszy od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2023 r. Należy zwrócić uwagę, że po dniu 30 września 2017 r. w odniesieniu do sprzedaży paliw gazowych do odbiorców przemysłowych oraz po dniu 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do sprzedaży paliw gazowych do odbiorców w gospodarstwach domowych Prezes URE nie będzie uprawniony, zarówno do zatwierdzania taryfy, jak również do wymagania od przedsiębiorstwa obrotu stosowania cen paliw gazowych wynikających z taryfy. Ocenia się, że projektowane przepisy przyczynią się do zwiększenia liczby podmiotów działających na rynku gazu ziemnego w Polsce dzięki usunięciu obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE postrzeganego jako jedna z podstawowych barier wejścia na rynek polski.

W ramach konsultacji publicznych w kwestii proponowanych zmian wypowiedziały się największe przedsiębiorstwa polskiej branży energetycznej między innymi KGHM, PGNiG czy PKN Orlen, co świadczy o istotnym znaczeniu rządowego projektu dla krajowego rynku gazowego.

Podjęcie prac nad nowelizacją podyktowane było koniecznością uwzględnienia w obowiązującym porządku prawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów dyrektywy 2009/73/WE.

Obecnie projekt omawianej ustawy przekazany został do sejmu i oczekuje na pierwsze czytanie w ramach Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Dalszy proces legislacyjny śledzić można tutaj.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ