Ustawa rewolucjonizująca postępowanie cywilne została podpisana przez Prezydenta i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że dość szybko sądy, strony postępowań i pełnomocnicy będą musieli dostosować się do zmienionych lub zupełnie nowych instytucji – nowelizacja wejdzie w życie co do zasady 3 miesiące od ogłoszenia, a niektóre zmienione przepisy – w tym w zakresie opłat sądowych – nawet po 14 dniach.

W poniższym wpisie zwracamy uwagę na wybrane zmiany w postępowaniu rozpoznawczym, z którymi warto zapoznać się już dziś.

Sąd zaplanuje rozprawę…

W zakresie przebiegu i organizacji procesu wprowadzone zostanie planowanie rozprawy. Sąd zaplanuje rozprawę z udziałem stron, na posiedzeniu przygotowawczym, jeżeli nie dojdzie na nim do rozwiązania sporu w inny sposób, np. przez zawarcie ugody. Do udziału w postępowaniu przygotowawczym co do zasady zobowiązane są strony i ich pełnomocnicy. Podczas tego posiedzenia sąd ustali ze stronami przedmiot sporu i wyjaśni stanowiska stron, również w zakresie aspektów prawnych sporu (art. 2055-2058).

Plan rozprawy może zawierać (art. 2058):

  • dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi,
  • dokładnie określone zarzuty, w tym formalne,
  • ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne,
  • terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie – podkreślić trzeba, że doręczony stronom plan rozprawy zastępuje wezwania na ustalone terminy posiedzeń (art. 2059 5),
  • kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego – co istotne, rozstrzygnięcie co do dowodów w planie rozprawy zastępuje postanowienie dowodowe (art. 2059 1),
  • termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku
  • rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

Strony będą mogły przytaczać twierdzenia i dowody na poparcie swoich twierdzeń do zatwierdzenia planu rozprawy – zgłoszone później będą podlegały pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Jeżeli nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, ww. twierdzenia i dowody będą mogły być powoływane do zamknięcia rozprawy (art. 20512). Kolejne posiedzenia w sprawie powinny być wyznaczane tylko w razie konieczności w kolejnych dniach, a gdy nie jest to możliwe tak, by upływ czasu pomiędzy nimi nie był nadmierny (art. 2061).

… i poinformuje o prawdopodobnym wyniku sprawy

Zgodnie z nowym art. 1561W miarę potrzeby na posiedzeniu przewodniczący może pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów”. Dotychczas ujawnianie przez Sąd poglądu na sprawę przed przeprowadzeniem postępowania dowodowego było niedopuszczalne – mogło nawet w określonych przypadkach stanowić podstawę do wyłączenia sędziego – natomiast nowelizacja wprost wyklucza taką podstawę wyłączenia (art. 49 § 2). Zmiana ta wydaje się z tego względu kontrowersyjna. Jednak takie działanie sądu może naprowadzić strony – w szczególności działające bez pełnomocnika – w jakim kierunku powinny dalej prowadzić postępowanie.

Nowe opłaty i zmiany w wysokości opłat

Planując wniesienie pisma w najbliższym czasie warto sprawdzić, jaka opłata będzie obowiązywała. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzają m.in. opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w wysokości 100 zł, która w przypadku wniesienia środka zaskarżenia będzie zaliczana na poczet opłaty od tego środka.

Zwracamy uwagę, że niektóre z opłat zostaną znacznie podniesione, w tym opłata maksymalna – z 100 tys. do 200 tys. zł, czy opłata od pozwów w sprawach z zakresu sporów korporacyjnych, w tym uchylenie uchwał – z 2.000 zł do 5.000 zł. Co więcej, w przypadku wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przed wniesieniem pozwu pobierana będzie opłata w wysokości ¼ opłaty należnej od pozwu o to roszczenie. Przepisy dotyczące opłat wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Doręczenia pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami

Nowelizacja nie pomija kwestii doręczeń. Pełnomocnicy będą mogli doręczać sobie pisma procesowe z załącznikami w postaci elektronicznej, jeżeli złożą sądowi zgodne oświadczenia w tym przedmiocie i wskażą dane kontaktowe (art. 132 § 13).

Kiedy pismo doręczy komornik?

W przypadku braku odebrania przez pozwanego podwójnie awizowanego pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw (jeśli wcześniej nie doręczono mu żadnego pisma), sąd zawiadomi o tym powoda i zobowiąże go do doręczenia tego pisma za pośrednictwem komornika. W takim przypadku powód w terminie dwóch miesięcy jest zobowiązany do złożenia do akt potwierdzenia doręczenia pisma albo zwrotu pisma i wskazania aktualnego adresu pozwanego lub dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie, pod rygorem zawieszenia postępowania (art. 1391). Wniosek powoda o bezpośrednie doręczenie za pośrednictwem komornika będzie podlegał opłacie stałej w wysokości 60 zł od jednego adresu.

Koniec z obstrukcją procesową?

W celu minimalizacji nadużyć instrumentów procesowych wprowadzone zostają rozwiązania mające zapobiegać obstrukcji sądowej, która niejednokrotnie paraliżuje postępowanie w sprawie. Nowe regulacje mają zniechęcać do wnoszenia do sądu m.in. pism niezawierających żądania, które sąd będzie mógł zwrócić bez dalszych czynności (art. 1861) jak też oczywiście bezzasadnych pozwów (które sąd będzie mógł oddalić na posiedzeniu niejawnym, bez doręczenia pozwu osobie wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem. W takim przypadku sąd nie będzie musiał – jak dotychczas – podejmować oczywiście niecelowych czynności takich jak np. wezwanie powoda do usunięcia braków formalnych pozwu (art. 1911).

Ponadto bez rozpoznania pozostawione zostaną wnioski o wyłączenie sędziego oparte tylko na okolicznościach dotyczących rozstrzygnięcia o dowodach lub ponowne wnioski co do tego samego sędziego z podaniem tych samych okoliczności (art. 531). Podobny los spotka tzw. „łańcuchy” zażaleń, czyli zażalenia wniesione przez tą samą stronę na to samo postanowienie po raz drugi i kolejny, a także zażalenia na postanowienia wydane na skutek wcześniejszego zażalenia (art. 3943).

Nadużycie prawa procesowego

Wprowadzona zostaje także instytucja nadużycia prawa procesowego, która dotychczas była obecna jedynie w doktrynie i orzecznictwie: z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (art. 41). Za nadużycie prawa nowe KPC przewiduje konkretne sankcje procesowe, m.in. daje możliwość nałożenia grzywny z urzędu na stronę nadużywającą prawa, obowiązku poniesienia przez nią kosztów procesu w podwyższonej wysokości albo w całości. Natomiast na wniosek strony Sąd może przyznać od takiej strony na rzecz przeciwnika koszty procesu odpowiednio do spowodowanego nadużyciem zwiększenia nakładu pracy na prowadzenie sprawy, maksymalnie w dwukrotnej wysokości. Inna możliwość to zasądzenie od takiej strony odsetek należnych od świadczenia w podwyższonej stopie (art. 2262).

Strony lub świadkowie złożą zeznania na piśmie…

Nowy przepis zezwala bowiem sądowi wezwać strony lub inne osoby do złożenia oświadczeń na posiedzeniu albo wyznaczyć im termin na zajęcie stanowiska w piśmie procesowym lub za pomocą środków porozumiewania na odległość, jeśli dają pewność co do osoby składającego oświadczenie (art. 2261). Z kolei świadek złoży zeznania na piśmie, jeśli sąd tak postanowi (art. 2711).

Inne nowości w postępowaniu dowodowym

Natomiast jeśli strona wniosła o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub innej osoby, zgodnie z nowelizacją, powinna dołożyć starań, żeby osoba ta stawiła się na wyznaczonym terminie (art. 2421).

Co do dowodów z dokumentów, sąd nie będzie wydawał odrębnych postanowień, ale wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach sprawy będą stanowić dowód, chyba że sąd je pominie postanowieniem (art. 2432).

Na mocy wprowadzonych regulacji sąd będzie mógł także dopuścić dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu (art. 2781). Dotychczas taka opinia mogła mieć walor jedynie dokumentu prywatnego.

Odsetki od kosztów procesu i wydatków

Nowe przepisy wprowadzone zostaną także w części odnoszącej się do kosztów procesu. Od kosztów procesu należne będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie:

  • od uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono do dnia zapłaty;
  • jeżeli orzeczenie staje się prawomocne z dniem jego wydania – po upływie tygodnia od jego ogłoszenia do dnia zapłaty;
  • w przypadku gdy orzeczenie podlega doręczeniu z urzędu – po upływie tygodnia od jego doręczenia zobowiązanemu do zapłaty (art. 98 § 11).

Ponadto w szczególnie uzasadnionym przypadku sąd będzie mógł przyznać odsetki od wydatku, który poniosła strona w czasie procesu (art. 98 § 12).

Na co muszą uważać przedsiębiorcy?

W nowym KPC przywrócone zostanie też postępowanie w sprawach gospodarczych, które przybliżyliśmy tutaj.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ