Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt III CZP 18/17 wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia jest nieskuteczny.

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na przedstawione przez sąd okręgowy pytanie prawne „Czy wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest skuteczny, jeśli został złożony w dniu ogłoszenia wyroku, ale w chwili poprzedzającej jego ogłoszenie?” podjął 24 maja 2017 r. uchwałę o następującej treści: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, jest nieskuteczny”.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku określony w art. 328 § 1 KPC nie może być złożony przed jego ogłoszeniem (podpisaniem sentencji), gdyż wówczas wyrok ten po prostu nie istnieje. Wobec braku substratu takiego wniosku podlega on odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Sąd Najwyższy powołał się także na wykładnię historyczną oraz funkcjonalną art. 328 § 1 KPC. Zauważył, że już w orzecznictwie i piśmiennictwie przedwojennym przyjmowano, iż wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia złożony przed ogłoszeniem jego sentencji, nawet w tym samym dniu, w którym dokonano ogłoszenia, jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych.

Dodatkowo, zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 332 § 1 KPC sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia. Zdaniem Sądu Najwyższego ustawodawca celowo rozróżnił pojęcie „od chwili” od pojęcia „od dnia”. Potwierdza to zresztą brzmienie art. 5058 § 1 KPC, w świetle którego wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona może zgłosić do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku.

Sąd Najwyższy stanowczo zdystansował się zatem od odosobnionego stanowiska wyrażonego choćby w postanowieniu Sądu Najwyższego z 25 października 2012 r., sygn. akt I CZ 153/12, zgodnie z którym wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem złożony w dniu ogłoszenia sentencji orzeczenia jest skuteczny także wtedy, gdy chwila jego złożenia poprzedza chwilę ogłoszenia sentencji orzeczenia.

Treść uchwały dostępna jest tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ