W dniu 29.03.2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”) przyjęte ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 492; „Nowelizacja”). O pracach nad Nowelizacją oraz planowanych zmianach pisaliśmy tutaj.

W Nowelizacji przewidziano m.in. możliwość złagodzenia niektórych dotychczasowych obowiązków w przypadku spółek publicznych. Zmiany te polegają na możliwości przeniesienia w tych spółkach niektórych dotychczasowych kompetencji walnego zgromadzenia na organy nadzorcze.

Dotyczy to w szczególności sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradcze związane z zarządzaniem. Sprawozdania te dotychczas podlegały zaopiniowaniu przez organ nadzorczy i następnie, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki, były przedkładane walnemu zgromadzeniu. Nowelizacja wprowadziła natomiast możliwość zastrzeżenia w statutach/uchwałach walnego zgromadzenia (w zależności od przyjętego sposobu implementacji przepisów Ustawy), że sprawozdanie to w przypadku spółek publicznych będzie przedkładane jedynie organowi nadzorczemu (art. 17 ust. 6a Ustawy).

Analogiczna ścieżka korporacyjna może zostać zastosowana w przypadku nowych sprawozdań, których obowiązek sporządzania wprowadzono w Nowelizacji, tj.  sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów. Również one będą mogły być przedkładane jedynie organowi nadzorczemu.

Zmiana kompetencji organów spółki może także zostać wprowadzona dla wyrażania zgody na czynności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy. Dotychczas, dla czynności rozporządzenia składnikami aktywów trwałych lub nabywania ich, obejmowania, zbywania udziałów lub akcji spółek – w przypadku przekroczenia progów określonych w Ustawie, wymagane było uzyskanie zgody walnego zgromadzenia. Aktualnie w spółkach publicznych możliwe jest zastąpienie zgody organu właścicielskiego na dokonywanie tych czynności zgodą organu nadzorczego (art. 17 ust. 1a Ustawy).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ