Już od 09.07.2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104). Zgodnie z nimi, nastąpiło między innymi skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat (art. 118 KC). Taki sam termin dotyczy roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu (organu) lub ugodą – jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się – bez zmian – z upływem trzech lat (art. 125 § 1 KC). Zmiana dotyczy także sposobu liczenia terminu – jego upływ będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata. Natomiast nie uległ zmianie termin przedawnienia roszczeń związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej i wynosi on, jak dotychczas, 3 lata, z tym że upływ terminu będzie przypadał na koniec roku kalendarzowego. Zaostrzony został również reżim przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom, w tym nowością jest wprowadzenie zasady uwzględnienia przedawnienia z urzędu. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Sąd po rozważeniu interesów stron postępowania z udziałem konsumenta będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli będą tego wymagać względy słuszności.

Nowe terminy co do zasady dotyczą także roszczeń powstałych przed wejściem w życie ww. ustawy, lecz jeszcze nieprzedawnionych, z zastrzeżeniem, że jeśli w przypadku zastosowania nowych przepisów termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, to bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to wówczas przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Przykładowo, gdy w dniu wejścia w życie ustawy (09.07.2018 r.) termin przedawnienia – wynoszący zgodnie z poprzednimi przepisami 10 lat – biegł już 5 lat, upłynie on za kolejne 5 lat (gdyż jest to termin krótszy niż ten, który przypadłby po doliczeniu nowego 6-letniego terminu od wejścia w życie nowej ustawy). Natomiast jeżeli w dniu wejścia w życie nowej ustawy upłynął jedynie 1 rok terminu przedawnienia, wówczas upłynie on 6 lat po wejściu w życie nowej ustawy.

Więcej o powyższych zmianach pisaliśmy tutaj.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ