Tag: wyrok

Sprostowanie decyzji administracyjnej a przekształcenie spółki

Całkowicie błędna byłaby ocena, że organ powinien mieć wiedzę o przekształceniu spółki i powstaniu nowego wpisu w KRS. Organ mógłby mieć taką wiedzę tylko...

Wyrok wstępny – czy realizuje postulat szybkości postępowania?

W toku postępowania cywilnego sąd podejmuje szereg czynności decyzyjnych. Najważniejszą z nich stanowi wydanie wyroku, będące uwieńczeniem przebiegu procesu. W wyroku bowiem sąd w...

Zawezwanie do próby ugodowej jako powodujące przerwę biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2021 r. (II CSKP 104/21) wyraził pogląd, zgodnie z którym każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwę...

Spis inwentarza syndyka jako jego oświadczenie wiedzy

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2012 r. o sygn. akt: V CSK 405/11 Spis inwentarza sporządzony przez syndyka masy upadłości na podstawie...

Brak podpisu w piśmie złożonym do urzędu mailem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, wyrokiem z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Gd 933/20, wyjaśnił kwestię związaną z brakiem...

Dowody „z Internetu” przed sądem

Materiały zamieszczane w Internecie coraz częściej są kluczowymi dowodami w sprawach sądowych. W praktyce posługiwanie się wydrukami stron internetowych nadal wywołuje liczne wątpliwości. Do...

Skutki najnowszej nowelizacji KPA

W dniu 24.6.2021 r. Sejm przyjął nowelizację KPA wprowadzającą termin (10 lat) po upływie, którego nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym...

Wypłata zysków po przekształceniu

Wypłata z kapitału zapasowego spółki z o.o., powstałego z zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę wykonującego przed przekształceniem w spółkę z o.o. jednoosobową działalność gospodarczą, wpłacona...

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Niezachowanie zastrzeżonej formy szczególnej czynności

Zastrzeżenie formy szczególnej, której niezachowanie pociąga nieważność czynności prawnej może wynikać z przepisu ustawy lub z woli stron. Art. 73 § 1 KC dotyczy sytuacji,...

Najpopularniejsze