Tag: wyrok

Zatrudnienie pracownicze jedynego wspólnika spółki z o.o.

Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie w wyroku z dnia 9 września 2022 r. stwierdził, że  brak jest zakazu zatrudnienia pracowniczego jedynego wspólnika spółki...

Ed Sheeran wygrał spór o piosenkę „Shape of you”

W marcu br. miał miejsce 11-dniowy proces, podczas którego Sąd Najwyższy Anglii i Walii rozstrzygał, czy piosenka Eda Sheerana „Shape of you” z 2017...

Sprostowanie decyzji administracyjnej a przekształcenie spółki

Całkowicie błędna byłaby ocena, że organ powinien mieć wiedzę o przekształceniu spółki i powstaniu nowego wpisu w KRS. Organ mógłby mieć taką wiedzę tylko...

Wyrok wstępny – czy realizuje postulat szybkości postępowania?

W toku postępowania cywilnego sąd podejmuje szereg czynności decyzyjnych. Najważniejszą z nich stanowi wydanie wyroku, będące uwieńczeniem przebiegu procesu. W wyroku bowiem sąd w...

Zawezwanie do próby ugodowej jako powodujące przerwę biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2021 r. (II CSKP 104/21) wyraził pogląd, zgodnie z którym każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwę...

Spis inwentarza syndyka jako jego oświadczenie wiedzy

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2012 r. o sygn. akt: V CSK 405/11 Spis inwentarza sporządzony przez syndyka masy upadłości na podstawie...

Brak podpisu w piśmie złożonym do urzędu mailem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, wyrokiem z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Gd 933/20, wyjaśnił kwestię związaną z brakiem...

Dowody „z Internetu” przed sądem

Materiały zamieszczane w Internecie coraz częściej są kluczowymi dowodami w sprawach sądowych. W praktyce posługiwanie się wydrukami stron internetowych nadal wywołuje liczne wątpliwości. Do...

Skutki najnowszej nowelizacji KPA

W dniu 24.6.2021 r. Sejm przyjął nowelizację KPA wprowadzającą termin (10 lat) po upływie, którego nie jest możliwe stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym...

Wypłata zysków po przekształceniu

Wypłata z kapitału zapasowego spółki z o.o., powstałego z zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę wykonującego przed przekształceniem w spółkę z o.o. jednoosobową działalność gospodarczą, wpłacona...

Najpopularniejsze