Tag: SN

Skutki niezgłoszenia zmiany umowy spółki z o.o. w terminie

Współautorem wpisu jest Konrad Oleszczuk. W uchwale z 29.4.2022 r. (III CZP 75/22, Legalis) Sąd Najwyższy potwierdził, że zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która...

Zatrudnienie pracownicze jedynego wspólnika spółki z o.o.

Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie w wyroku z dnia 9 września 2022 r. stwierdził, że  brak jest zakazu zatrudnienia pracowniczego jedynego wspólnika spółki...

Pozew o zapłatę części odszkodowania a przerwanie biegu przedawnienia co do...

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2021 r. (III PUNPP 1/21) wskazał, że pozew o odszkodowanie przerywa bieg przedawnienia także dla kwoty, o jaką...

Odszkodowanie z tytułu zanieczyszczenia drogi w wyniku wypadku?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 styczna 2022 roku w sprawie o sygn. III CZP 9/22 (dalej: „Uchwała”) rozważył kwestię odpowiedzialności wobec zarządcy...

Zeznanie nieprawdy przed sądem a odpowiedzialność karna

Sąd Najwyższy uchwałą 7 sędziów z 09.11.2021 r. wydaną w sprawie o sygn. I KZP 5/21 (dalej: „Uchwała z 09.11.2021 r.”) rozstrzygnął kwestię dotyczącą...

Zawezwanie do próby ugodowej jako powodujące przerwę biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2021 r. (II CSKP 104/21) wyraził pogląd, zgodnie z którym każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwę...

Spis inwentarza syndyka jako jego oświadczenie wiedzy

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2012 r. o sygn. akt: V CSK 405/11 Spis inwentarza sporządzony przez syndyka masy upadłości na podstawie...

Można złożyć zażalenie przed doręczeniem uzasadnienia postanowienia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2021 r., sygn. III CZP 55/20 stwierdził, że zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem mu...

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Niezachowanie zastrzeżonej formy szczególnej czynności

Zastrzeżenie formy szczególnej, której niezachowanie pociąga nieważność czynności prawnej może wynikać z przepisu ustawy lub z woli stron. Art. 73 § 1 KC dotyczy sytuacji,...

Najpopularniejsze