Strona główna Tagi Sąd najwyższy

Tag: sąd najwyższy

Strona procesu może zaskarżyć orzeczenie przed doręczeniem jej uzasadnienia orzeczenia, o...

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 października 2021 r. (III CZP 55/20) stwierdził, że nie podlega odrzuceniu zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem...

Zawezwanie do próby ugodowej jako powodujące przerwę biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2021 r. (II CSKP 104/21) wyraził pogląd, zgodnie z którym każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwę...

Spis inwentarza syndyka jako jego oświadczenie wiedzy

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.10.2012 r. o sygn. akt: V CSK 405/11 Spis inwentarza sporządzony przez syndyka masy upadłości na podstawie...

Można złożyć zażalenie przed doręczeniem uzasadnienia postanowienia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2021 r., sygn. III CZP 55/20 stwierdził, że zażalenie wniesione przez uczestnika postępowania przed doręczeniem mu...

SN o zakazie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

18 maja 2021 r., w sprawie pod sygn. akt III CZP 30/20, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził: „Jeżeli naruszenie...

Czy odroczenie terminu płatności ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11.9.2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 88/19 uznał, iż strony w ramach swobody umów powinny mieć...

Skarga nadzwyczajna

Ustawa o Sądzie Najwyższym z 8.12.2017 r., wprowadziła nowy środek zaskarżania – skargę nadzwyczajną. Jak wskazuje sama nazwa tego środka, ma on charakter wyjątkowy...

Kiedy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu?

Co do zasady czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna natomiast sąd przywraca termin, jeżeli strona nie dokonała czynności procesowej w...

Gdy zarząd zbywa nieruchomość bez zgody zgromadzenia wspólników

W świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.04.2015 r. (sygn. I CSK 289/14) jeżeli wymóg uchwały zgromadzenia wspólników na zbycie nieruchomości, której wartość przekracza...

Wpis w KRS nie przesądza o fakcie pełnienia funkcji członka zarządu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie...

Najpopularniejsze