Tag: KSH

Charakter terminu z art. 584 KSH

Zgodnie z art. 584 KSH Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc...

Zmiany w zakresie przekształcenia spółek

Z dniem 1 marca 2020 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako: „KSH”) na mocy przyjętej w dniu 19 lipca...

Prosta spółka akcyjna w 2021?

W dniu 7.1.2020 r. na sejmowej komisji sprawiedliwości poparte zostały poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz...

Obowiązkowa strona www do komunikacji z akcjonariuszami

Postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej oraz potrzeba zwiększenia praw akcjonariuszy w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji spółek prywatnych oraz publicznych (wprowadzoną mocą nowelizacji Kodeksu...

Zakaz zwrotu wkładów w spółce z o.o.

W wyroku z dnia 19.6.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, że w czasie trwania spółki z o.o. niemożliwy jest zwrot wkładów wniesionych...

Czy zapraszać na zgromadzenie zawieszonego wspólnika?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.05.2019 r. (sygn. II CSK 307/18) stwierdził, że wspólnik zawieszony w prawie uczestniczenia oraz w prawie głosu na zgromadzeniu...

Nowe obowiązki spółek: dematerializacja akcji

W dniu 6.9.2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, której głównym założeniem jest wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji...

Prosta Spółka Akcyjna przyjęta przez Sejm

W dniu 13.6.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych (KSH) wprowadzającą nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Wskazuje się, że...

Planowana cyfryzacja zgromadzeń wspólników

Aktualnie trwają prace Sejmu nad prezydenckim projektem zmiany KSH, która ma usprawnić procedury organizacyjne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, m.in. poprzez możliwość przeprowadzenia zgromadzenia...

Projekt ustawy dotyczący PSA przyjęty przez rząd

W dniu 5.2.2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada nowy rodzaj spółki...

Najpopularniejsze