Współautorką wpisu jest aplikantka adwokacka Anna Urbaniak.

Na stronie Rządowego Centrum Leglislacji opublikowano projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, o którym informowaliśmy już w jednym z poprzednich wpisów (dalej: „Projekt”, „Nowelizacja”).

Projekt, oprócz założeń już przez nas opisanych, przewiduje ponadto zmiany dotyczące procesów transakcyjnych i reorganizacyjnych, zarówno transgranicznych, jak i krajowych. Poniżej omówimy najistotniejsze rozwiązania przewidziane w Projekcie.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji podziału przez wyodrębnienie

Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadzić ma Nowelizacja, jest wprowadzenie do KSH instytucji podziału przez wyodrębnienie – nowej instytucji podziału. Podział przez wyodrębnienie polegać będzie na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona. Powyższa instytucja zastosowanie będzie miała zarówno przy operacjach krajowych, jak i transgranicznych.

Nowelizacja ponadto wprowadzić ma do Kodeksu spółek handlowych nowe typy operacji transgranicznych:

  1. Podziały transgraniczne:
  • Podział przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej, za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
  • Podział przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
  • Podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez wydzielenie).
  1. Przekształcenia transgraniczneProjekt przewiduje, że spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna będą mogły być przekształcone w spółkę zagraniczną, wymienioną w Załączniku II do dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, podlegającą prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z jednoczesnym przeniesieniem co najmniej siedziby statutowej do tego państwa.

Zaświadczenie o zgodności operacji transgranicznej z prawem krajowym

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie instytucji zaświadczenia o zgodności podziału, połączenia albo przekształcenia transgranicznego z prawem polskim. Zgodnie z projektowanymi przepisami do dnia otrzymania zaświadczenia o zgodności danej operacji transgranicznej z prawem krajowym, operacja transgraniczna podlegać będzie w odniesieniu do spółki dzielonej albo w odniesieniu do każdej z łączących się spółek prawu państwa siedziby, a dopiero po tym dniu prawu państwa siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia zarząd danej spółki składać będzie do sądu rejestrowego. Wraz z powyższym wnioskiem, składany będzie również wniosek do właściwego organu podatkowego o wydanie opinii zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej[1] (przekazywany następnie do tego organu podatkowego przez sąd rejestrowy).

Sąd rejestrowy wyda zaświadczenie w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku i wpisze do rejestru wzmiankę o operacji transgranicznej, chyba że stwierdzi, że służy ona popełnieniu nadużycia, naruszenia lub obejścia prawa. Termin powyższy może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga uwzględnienia dodatkowych informacji lub przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających

Ograniczenie zaskarżalności uchwały o operacji transgranicznej

Nowelizacja przewiduje ponadto, że uchwała o operacji transgranicznej nie podlegać będzie zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie tego, że:

  • Stosunek wymiany udziałów lub akcji został niewłaściwie ustalony;
  • Cena odkupu została niewłaściwie ustalona;
  • Informacje podane w odniesieniu do stosunku wymiany udziałów lub akcji nie spełniają wymogów prawnych.

Powyższe nie ograniczy prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

***

Autorami wpisu są adwokat Aleksander Skirpan, Senior Associate w Kancelarii RKKW, specjalista z zakresu prawa spółek oraz transakcji M&A oraz aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ