Współautorem wpisu jest Anna Urbaniak.

W dniu 15 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca zmiany dotyczące procesów transakcyjnych i reorganizacyjnych – łączeń, podziałów i przekształceń spółek, zarówno transgranicznych, jak i krajowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa listę zagadnień, których dotyczy nowelizacja:

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie do KSH instytucji podziału przez wyodrębnienie – nowej instytucji podziału.

Podział przez wyodrębnienie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona. Powyższa instytucja stosowana może być zarówno przy operacjach krajowych, jak i transgranicznych.

Ten nowy typ podziału w założeniu ułatwić powinien m.in. reorganizacje w grupach kapitałowych, bowiem dotychczas przy podziałach udziały bądź akcje w spółkach przejmujących majątek spółki dzielonej otrzymywać mogli jedynie wspólnicy /akcjonariusze tej spółki.

Wartym zaznaczenia jest także fakt, iż w przeciwieństwie do operacji aportowych przeniesienie majątku będzie następowało w drodze sukcesji uniwersalnej.

Uproszczenia w łączeniach

Przypadki, w których stosowane będą uproszczone zasady połączenia, rozszerzone zostały o sytuację, w której wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

Nowe typy operacji transgranicznych

Nowelizacja wprowadzi także do Kodeksu spółek handlowych nowe typy operacji transgranicznych:

  1. Podziały transgraniczne:
  • Podział przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej, za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
  • Podział przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
  • Podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez wydzielenie).
  1. Przekształcenia transgraniczne

Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą zostać przekształcone w spółkę zagraniczną, wymienioną w Załączniku II do dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, podlegającą prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z jednoczesnym przeniesieniem co najmniej siedziby statutowej do tego państwa.

Zaświadczenie o zgodności operacji transgranicznej z prawem krajowym

Nowelizacja wprowadzi instytucję zaświadczenia o zgodności podziału, połączenia albo przekształcenia transgranicznego z prawem polskim.

Zgodnie z nowymi przepisami do dnia otrzymania zaświadczenia o zgodności danej operacji transgranicznej z prawem krajowym, operacja transgraniczna podlega w odniesieniu do spółki dzielonej albo w odniesieniu do każdej z łączących się spółek prawu państwa siedziby, a dopiero po tym dniu prawu państwa siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia zarząd danej spółki składa do sądu rejestrowego. Wraz z powyższym wnioskiem, składany jest również wniosek do właściwego organu podatkowego o wydanie opinii zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (przekazywany następnie do tego organu podatkowego przez sąd rejestrowy).

Sąd rejestrowy wydaje zaświadczenie w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku i wpisuje do rejestru wzmiankę o operacji transgranicznej, chyba że stwierdzi, że służy ona popełnieniu nadużycia, naruszenia lub obejścia prawa. Powyższy termin może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga uwzględnienia dodatkowych informacji lub przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających

Wejście w życie przepisów

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 15 września 2023 r.

Jednakże do trwających przed wejściem w życie omawianych przepisów procesów połączeń – podziałów i przekształceń – o ile plan danej operacji został złożony do sądu rejestrowego – stosowane będą dotychczasowe przepisy.

***

Autorami wpisu są adwokat Aleksander Skirpan, Senior Associate w Kancelarii RKKW, specjalista z zakresu prawa spółek oraz transakcji M&A oraz aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ