Całkowicie błędna byłaby ocena, że organ powinien mieć wiedzę o przekształceniu spółki i powstaniu nowego wpisu w KRS. Organ mógłby mieć taką wiedzę tylko wtedy, gdy nieustannie monitorowałby nowe wpisy dotyczące wszystkich spółek. Obowiązek ten jest zdecydowanie zbyt daleko idący i nie można takiego stopnia staranności oczekiwać nawet od organów administracji publicznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie[1].

Stan faktyczny

Spółka akcyjna zwróciła się do wójta o ustalenie warunków zabudowy. W międzyczasie spółka ta została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wójt wydał decyzję, w której spółka widniała jako ,,E. D. Spółka Akcyjna z siedzibą w W.”, zamiast ,,E.D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.”. Spółka wniosła o sprostowanie decyzji w zakresie oznaczenia strony. Wójt odmówił sprostowania decyzji, uzasadniając to tym, że organ nie popełnił błędu pisarskiego ani innej oczywistej omyłki.

Spółka wniosła zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. Zdaniem SKO wójt, oznaczając adresata decyzji, bazował na brzmieniu oznaczenia strony wynikającym z posiadanego materiału dowodowego. Spółka nie poinformowała organu o przekształceniu spółki ani przed wydaniem decyzji, ani przed jej uprawomocnieniem się.

Na powyższe orzeczenie spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Stanowisko WSA

WSA w Lublinie stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że chociaż dane z Krajowego Rejestru Sądowego są powszechnie znane (co wynika z jawności rejestru – art. 17 ustawy o KRS[2]), to w zakresie obowiązków spółki w toku postępowania administracyjnego leży prawidłowe oznaczenie danych. Sąd ani organ administracyjny nie mogą wyręczać strony w postępowaniu. Spółka została co prawda błędnie oznaczona w decyzji (jako S.A. zamiast sp. z o.o.), jednak organ administracji w momencie wydania decyzji nie miał wiedzy o jej przekształceniu – spółka nie poinformowała o nim organu administracji.

Wójt zobligowany był do zapoznania się ze wpisem w KRS dotyczącym podmiotu, który zainicjował postępowanie (spółki akcyjnej). Wpis ten w toku postępowania administracyjnego (nawet w chwili, gdy decyzja stała się prawomocna) nie zawierał informacji o wykreśleniu. WSA stwierdził, że całkowicie błędna byłaby ocena, że organ powinien mieć wiedzę o przekształceniu spółki i powstaniu nowego wpisu w KRS. Oznaczałoby to obowiązek organu monitorowania wszystkich rejestrów w KRS-ie. Zdaniem WSA takiego stopnia staranności nie można wymagać nawet od organów administracyjnych.

WSA zwrócił także uwagę na fakt, że skarżąca spółka, chociaż miała wiedzę o tym, że wójt błędnie oznaczył ją w decyzji od chwili doręczenia odpisu, nie dała temu wyrazu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu i przed prawomocnością decyzji.

W ocenie WSA sprostowanie decyzji w powyższym przypadku nie było możliwe. ,,Oczywistość” w rozumieniu art.  113 § 1 KPA[3] zachodzi bowiem wówczas, gdy błąd jest niezamierzony i widoczny, polega na opuszczeniu jakiegoś wyrazu czy litery, zastosowaniu nieprawidłowej pisowni. Zdaniem WSA w komentowanym przypadku nie można uznać, aby wójt jako organ administracji publicznej popełnił oczywistą omyłkę pisarską, ponieważ działał na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego i dokumentacji w sprawie. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę na fakt, że brak sprostowania nie spowoduje negatywnych skutków dla spółki.

Podsumowanie

W interesie podmiotu, w którego sprawie prowadzone jest postępowanie, pozostaje pamiętać, że nie można wymagać od organów administracji, ani od sądów ciągłego monitorowania wszystkich rejestrów – byłoby to czasochłonne i nieadekwatne. Niedopełnienie obowiązku informowania organów o zmianach dotyczących danego podmiotu, szczególnie w przypadku gdy jest on profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, może zostać uznane za przejaw niedochowania należytej staranności.

***

[1] Wyrok WSA w Lublinie z 09.09.2021 r., II SA/Lu 447/21, LEX nr 3248567.

[2] Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112), dalej: ,,Ustawa o KRS”.

[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), dalej: ,,KPA”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ