Współautorem wpisu jest Patryk Grochowski.

22 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o KRS”). Projekt nowelizacji trafi do Sejmu. Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana polegać ma na dodaniu do Ustawy o KRS art. 10a ust. 1, który stanowić będzie podstawę prawną do wprowadzenia tzw. newslettera KRS – usługi automatycznego powiadamiania o:

  • zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym;
  • dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 10a ust. 2 Ustawy o KRS przewidywać ma delegację ustawową dla Ministra Sprawiedliwości do określenia szczegółowego zakresu informacji objętych powiadomieniem oraz sposobu ich wysyłania.

Powiadomienia obejmować mają podstawowe, publicznie dostępne informacje o sprawie rejestrowej – wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty rejestracji sprawy, czy daty dokonania i numeru wpisu.

Newsletter KRS ma umożliwić subskrybentom automatyczne otrzymywanie powiadomień z systemu informatycznego, co przeciwdziałać ma procederowi tzw. kradzieży spółek. W założeniu projektodawców dzięki niezwłocznemu poinformowaniu prawowitych organów i wspólników podmiotów podlegającym obowiązkowi wpisu do KRS będą oni w stanie zareagować szybciej i ochronić się przed wrogim przejęciem.

***

Autorami wpisu są aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW oraz Patryk Grochowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ